പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തിര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.

Posted on Tuesday, January 16, 2018-2:39 pm

പഞ്ചായത്ത് ദിനാഘോഷം സംബന്ധിച്ച അടിയന്തിര നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറിമാര്‍  അവ 

ഡൌണ്‍ ലോഡ് ചെയ്തു തുടര്‍നടപടികള്‍  സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.