പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസുകള്‍ 

ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ ഇ മെയിൽ
തിരുവനന്തപുരം 0471-2731212  ddptvpm@gmail.com
കൊല്ലം 0474-2794961 ddpklm@gmail.com 
പത്തനംതിട്ട  0468-2222561  ddppthanamthitta@gmail.com
ആലപ്പുഴ  0477-2251599 ddpaly@gmail.com
കോട്ടയം 0481-2560282 ddpkottayam@gmail.com
ഇടുക്കി 04862-222846 ddpidukki@lsgkerala.gov.in
എറണാകുളം 0484-2422219 ddpekm@gmail.com
തൃശ്ശൂര്‍ 0487-2360616 ddptcr@gmail.com
പാലക്കാട് 0491-2505199 ddppkd@lsgkerala.gov.in
മലപ്പുറം 0483-2734838 ddpmlpm@gmail.com
കോഴിക്കോട് 0495-2371799  ddpkzd@gmail.com
വയനാട്  04936-202634 ddpwayanad@gmail.com
കണ്ണൂര്‍ 0497-2700081 ddpknr@gmail.com, ddpknr@lsgkerala.gov.in    
കാസര്‍ഗോഡ് 04994-255782 ddpksgd@gmail.com

 

സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാര്‍ 

 

1 THIRUVANANTHAPURAM S. Aravindakshan 9447893140
2 PATHANAMTHITTA P J Rajesh Kumar 9446569530
3 KOTTAYAM Binu John 9446345059
4 IDUKKI Shyla Gopal M 9495012834
5 THRISSUR Vinod Kumar P N 9446051438
6 MALAPPURAM K Sadanandan 9496361752
7 KANNUR Hareendran N V 9495756042
8 KASARGOD K Vinod Kumar 9446017388
9 WAYANAD Jayakrishnan A R 9447895901
10 KOZHIKODE C. Muraleedharan 9497302929
11 ALLAPUZHA Prasanth Babu J 9946209469
12 PALAKKAD Sureshkumar K 9447773763
13 KOLLAM P Anilkumar 9496410881
14 ERNAKULAM Dianus Thomas 9497365602