പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റ് സെക്ഷനുകള്‍

O/O THE DIRECTOR OF PANCHAYATS
STAFF DETAILS
Sl. No. Name Designation Section Mobile  No.
  O/o Director       
1 Priya R S Confidential Assistant    9446368975
2 Suja K.V. Office Attendant   9946858576
 
  M.P. Ajithkumar ADDITIONAL DIRECTOR   9496040601
1 Laila Beevi Confidential Assistant    8129382449
2 C. Chandran Office Attendant   9074516121
3 Reji D.B. Driver   9526265707
1 Magdal Violin Confidential Assistant    9497639576
2   Office Attendant    
ACCCOUNTS (A)SECTION
1 Bindu Junior Superintendent   9995012203
2 Abhayan.V Senior Clerk   9895243483
3 Promod  Senior Clerk A2 9895825870
4 Saju.M. Senior Clerk A3 8078535100
5 Jasna Clerk A4 9645967255
6 Anoop S.L. Office Attendant   9645161551
BIRTH, DEATH & MARRIAGE (B)-SECTION
1 Presanthkumar.K. Senior Superintendent   9447452664
2 Santhoshkumar.S. Junior Superintendent   9496813060
3 Biswas T.S. Senior Clerk B1 9400917217
4 Annamma Joseph Senior Clerk B2 9895198756
5 Shamshudeen  Senior Clerk B3 9496285388
6 Naidhi.M.J. JSI  B4 9895018335
7 Santhoshkumar.S Office Attendant   9746372563
ACTS & RULES (C)-SECTION
1 A. Shajahan Senior Superintendent   9496047037
2 Sureshkumar.S.