സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

Rebuild Kerala initiative-Project management unit- Committee for Appraisal Evaluation and approval of Tenders-Reconstituted-orders issued
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21 - റോഡ് - റോഡിതര സംരക്ഷണ ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു - പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2020-21 - വികസന ഫണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ഗഡു ബാക്കി തുക പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
കുടുംബശ്രീ - PMAY (U) പദ്ധതി - ജിയോ ടാഗിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച വകയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ആദ്യ ഗഡുവായി അനുവദിച്ച തുക - കുടുംബശ്രീക്ക് അനുവദിച്ചു - ഉത്തരവ്
കുടുംബശ്രീ - PMAY (U) പദ്ധതി - എസ് സി ഘടകം - 2217 05 789 98 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അധികമായി വകയിരുത്തിയ തുക റിലീസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി
Setting up of Waste-to-Energy plant at Brahmapuram, Kochi
തിരുവനന്തപുരം വികസന അതോറിറ്റി -Trivandrum Medical College Area Development Scheme
കില - സർവ്വീസ് ബൈലോ - ഭേദഗതി ഉത്തരവ്
കോഴിക്കോട്-കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ-കുടിവെള്ള വിതരണം-ഫണ്ട് വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച്
ശുചിത്വ മിഷൻ - ജീവനക്കാര്യം