സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

Urban Affairs –Establishment –Ramanattukara Municipality
Nomination of New Director in the Board of Directors- Smart City Thiruvananthapuram
കൊല്ലം മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ നൃത്തോത്സവം നാടകോത്സവം എന്നിവ നടത്തുന്നതിന് തനത് ഫണ്ടിൽ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി
ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല 2019 –കുടിശ്ശിക ബില്ലുകള്‍ മാറുന്നതിനു തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്
Urban Affairs –Establishment –Mukkom Municipality
പുതിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ രൂപീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം
Amount of Rs 250 lakh released to Suchitwa Mission as 2nd installment towards the implementation of Suchitwa Keralam (Urban) for the Financial Year 2018-19 - G.O Re validated- Orders issued.
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബജറ്റ് വിഹിതം 2019-20 - പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ട്/ പരമ്പരാഗത ചുമതലകള്‍ക്കുള്ള ഫണ്ട് - ശബരിമലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള 6 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കും ഗുരുവായൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയ്ക്കും സ്പെഷ്യല്‍ ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ പഞ്ചായത്ത്‌ -പള്ളി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിര്‍മാണ ചട്ടം2011 ലെ ചാട്ടം 3C(b) പ്രകാരം ഇളവു അനുവദിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ്
Independent Directors of Cochin Smart Mission Limited –sanctioned