സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി-മാര്‍ഗരേഖ –പട്ടിക വര്‍ഗ വിഭാഗത്തിലെ ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഒരു റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒരു വീട് എന്ന മാനദണ്ഡത്തിലെ നിബന്ധനയില്‍ ഇളവ്
സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി –ഭവന സമുച്ചയങ്ങള്‍ മാര്‍ഗരേഖ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
ഹഡ് കോ യില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മാണത്തിനുള്ള വായ്പ-173 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനവിഹിതമായി ലൈഫ് മിഷന് –അനുമതി
Technical Committee for issuing technical Sanction to the Projects in Septage and Sewerage Sector reconstituted
Release of Rs 95.24 Crore to AMRUT for payment of pending Bills
Release of Rs 7.74 Crore from the current years budget provision under H/A 2217-05-191-68 Corporation to AMRUT
Release reform incentive for AMRUT from H/A (Corporation)
നഗരകാര്യം – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ നഗരസഭ-ജീവനക്കാര്യം - അച്ചടക്ക നടപടി- അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഉത്തരവ്
തിരുവനന്തപുരം നഗര സഭ -ലോക മയക്കു മരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനാചരണം –ജൂണ്‍ 26 –പരിപാടികള്‍ക്ക് ധന സഹായം
നഗരകാര്യം – നോര്‍ത്ത് പരവൂര്‍ നഗരസഭ-ജീവനക്കാര്യം