നവകേരളം കര്‍മ്മ പദ്ധതി ശില്പശാല - തല്‍സമയ സംപ്രേക്ഷണവും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തലും -സര്‍ക്കുലര്‍