പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർ  ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കും

Posted on Wednesday, August 29, 2018-5:29 pm

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർ 

ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കും

           

നവകേരള സൃഷ്ടിക്കായി ബഹു മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയ‍ന്‍ നടത്തിയ സഹായ അഭ്യ‍ര്‍ത്ഥന സ്വീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാർ  ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ന‍ല്‍കുവാ‍ന്‍ തീരുമാനിച്ചു.  വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലേയും  ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ന‍ല്‍കുവാന്‍ പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ട‍ര്‍ എം.പി.അജിത് കുമാര്‍ അഭ്യ‍ര്‍ത്ഥിച്ചു.

                                                                                                                                                                      എം പി അജിത്കുമാര്‍

                                                                                                                                                                     പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍