തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ കക്ഷികള്‍ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളില്‍ കോടതിയില്‍ ഹാജരാകാത്തത് -നടപടി സംബന്ധിച്ച്