പരമ്പരാഗത ബാര്‍ബര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഗ്രാന്റ് - അറിയിപ്പ്