തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂര്‍ , മാണിക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ 26-09-2018 ന് ആസൂത്രണ സമിതി യോഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് ജില്ലയിലെ പദ്ധതി ആസൂത്രണ നടപടികള്‍ തുടക്കം കുറിച്ചു

Posted on Wednesday, October 3, 2018-5:01 pm