പഞ്ചായത്ത് ഡയരക്ടര്‍ ആഫീസിലെ പഴയ ഫര്‍ണിച്ചര്‍ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്- ലേല തീയതി 27-12-2018 , 12 PM