വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു - അനുമോദനങ്ങള്‍!!

Posted on Friday, December 21, 2018-10:01 pm

wayanad

വയനാട് ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെയും പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിച്ചു - അനുമോദനങ്ങള്‍!!