അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് - ഭവന സമുച്ചയം 25-02-19 , വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് ബഹു തദ്ദേശ ഭരണ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

Posted on Saturday, February 23, 2019-12:55 am

ലൈഫ്ലൈഫ്