അക്കൌണ്ടന്‍റ് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഹെഡ് ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് പരിവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. ( LSGD/PD/13025/2023/DEB3 dated 27-03-2023)