പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാഫീസിലെ പഴയ ഫര്‍ണീച്ചറുകള്‍ 14-12-2018 , 11 AM നു പരസ്യലേലം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നോട്ടീസ്.