പ്രമുഖര്‍

ശ്രീമതി പി. മേരിക്കുട്ടി  ഐ.എ.എസ്,
പഞ്ചായത്ത്‌ ഡയറക്ടര്‍ , 

ഇമെയില്‍: directorofpanchayat@gmail.com

ഫോണ്‍: 0471 2323286

 

ശ്രീ. എം. പി. അജിത്ത് കുമാര്‍
പഞ്ചായത്ത്‌ അഡിഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ 
ഫോണ്‍: 0471 2321053
ഇമെയില്‍ ad.director@gmail.com

 

ശ്രീ. എം. എസ്. നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (വികസനം)

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ (ഭരണ വിഭാഗം) 
ഫോണ്‍: 0471 2321053, jddj.dp@gmail.com

ചീഫ് രജിസ്ട്രാര്‍ 
ഫോണ്‍: 0471 2321280
ഇമെയില്‍: crddkerala@gmail.com

 

ശ്രീ. ഹില്‍ക് രാജ് 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റ്‌

 

ശ്രീ ജി കെ സതീഷ്‌ കുമാര്‍ (സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്) 

അക്കൌണ്ട്സ്  ആഫീസർ(ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്), 0471 2723043

ഇമെയില്‍:aokpepf@gmail.com

 

 

 

പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍