സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

സ്കൂളുകള്‍ ആശുപത്രികള്‍ തുടങ്ങിയ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലെ കിണറുകള്‍ റീചാര്‍ജ് ചെയ്യാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകള്‍ക്ക് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
രണ്ടാം ജനകീയാസൂത്രണ പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഫെസിലിറ്റെറ്റര്‍മാരുടെ നിയമനം-ഉത്തരവ് –ഭേദഗതി
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി - ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-2018)-സബ് സിഡി മാര്‍ഗ രേഖ - കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തലുകള്‍- പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ മെറിറ്റോറിയസ് ആയ പട്ടിക ജാതി /പട്ടിക വര്‍ഗത്തില്‍ പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌ നല്‍കാന്‍ അനുമതി ഉത്തരവ്
പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്ത് –പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനു ധന സഹായം –അനുമതി
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി - ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-2018)-സബ് സിഡി മാര്‍ഗ രേഖ - കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തലുകള്‍- ഖാദി നൂല്‍പ് /നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തറിയും നെയ്ത്ത് ഉപകരണങ്ങളും നല്‍കുന്നതിനും വിപണന ശാലകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുമതി –ഉത്തരവ്
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്‍സര പദ്ധതി - ആദ്യ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി (2017-2018)-സബ് സിഡി മാര്‍ഗ രേഖ - കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തലുകള്‍-കിണര്‍ റീച്ചാര്‍ജിംഗ് യൂണിറ്റ് ചെലവ് വര്‍ധന - - ഉത്തരവ്
Local Self Government Department- Kerala Local Government Service Delivery Project (KLGSDP)- Concept Note for the IInd Phase- Approved-Orders issued
Tribunal for LSGI-Extension of Deputation of Smt Veena Mohan-Order
ട്രിഡ -ശ്രീമതി ഷീല എ -ട്രിഡയിൽ അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ച ഉത്തരവ്
മാങ്കുളം പഞ്ചായത്ത് -ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ അനുമതി