ഡിഡിപി ഇടുക്കി-പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2020-സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്,ക്ലാര്‍ക്ക്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവര്‍, ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ -കരട് പട്ടിക-29.02.2020

Posted on Tuesday, March 3, 2020-11:16 am

ഡിഡിപി ഇടുക്കി-പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2020-സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്,ക്ലാര്‍ക്ക്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവര്‍, ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ -കരട് പട്ടിക -