ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Alappuzha District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ala  10.44 13395  1283.046  13 3646  Chengannur  Chengannur  Alappuzha  Mavelikara Chengannur 1 Ala
2 Ambalapuzha North 10.88 30492 2802.57 18 6917 Ambalapuzha Ambalapuzha Alappuzha Alappuzha Ambalapuzha 1 Ambalapuzha  North
3 Ambalapuzha South  13.29 23205  1746.05   5681              
4 Arattupuzha 22.70 29264 1289.16 18 7471 Muthukulam Karthikapally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Arattupuzha
5 Arookutty 11.00 19411 1764.64 13 4414 Thycattusseri Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Arookutty
6 Aroor 15.15 41146 2715.91 22 9928 Pattanakkad Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Aroor
7 Aryad 6.87 32265 4696.51 18 7991 Aryad Ambalappuzha Alappuzha Alappuzha Alappuzha 2 Komalapuram, Pathirappally
8 Bharanikkavu 23.25 35426 1523.70 21 9485 Bharanickavu Mavelikara Chengannoor Alappuzha Kayamkulam 2 Kattanam.Bharanickavu
9 Budhanoor 19.20 18444 960.63 14 4860 Chengannur Chengannur Chengannur Mavelikkara Chengannur 2 Ennakkad,Pandanad
10 Chambakulam 22.97 15848 689.94 13 3932 Chambakulam Kuttanad Alappuzha Mavelikkara Kuttanad 1 Chambakulam
11 Chennampallipuram  23.53 28276  1107.56  17 6910   Thycattussery   Cherthala   Alappuzha   Alappuzha  Aroor 1 Pallipuram
12 Chennithala Thriperumthura   27586     7366              
13 Cheppad 12.67 20052 1582.64 14 5344 Muthukulam Karthikapally Alappuzha Alappuzha Harippad 1 Cheppad
14 Cheriyanad   22018     5858              
15 Cherthala south 18.34 40102 2186.59 22 9752 Kanjikuzhi Cherthala Alappuzha Cherthala Cherthala 3 Arthunkal, Cherthala South, Cherthala North
16 Cheruthana 14.25 12854 902.04 13 3272 Haripad Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 3 Cheruthana,Karuvatta,Veeyapuram
17 Chettikulangara 20.45 37495 1833.50 21 9959 Mavelikara Mavelikara Alappuzha Alappuzha Kayamkulam 2 Kannamangalam, Peringala
18 Chingoli 6.60 14981 2269.85 13 4052 Muthukulam Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Chingoli
19 Chunakkara 17.32 22730 1312.36 15 5998 Bharanikavu Mavelikara Alappuzha Mavelikara Mavelikara 1 Chunakkara
20 Devikulangara 14.40 20390 1415.97 15 5428 Muthukulam Karthikappally Alappuzha Alappuzha Kayamkulam 1 Puthuppally
21 Edathua 26.80 19094 712.46 15 4836 Champakulam Kuttanad Alappuzha Mavelikara Kuttanad 1 Edathua
22 Ezhupunna 14.08 21506 1527.41 16 5282 Pattanakkadu Cherthala Alappuzha Aroor Aroor 2 Aroor, Ezhupunna
23 Kadakarappally   17496   14 4357 Kanjikuzhi Cherthala Alappuzha       Kadakkarappally
24 Kainakary   19094     4553              
25 Kandalloor 9.74 19925 2045.69 15 5387 Muthukulam Karthikappally Alappuzha Alappuzha Kayamkulam 1 Kandalloor
26 Kanjikuzhy 16.62 29951 1802.11 18 7542 Kanjikluzhy Cherthala Alappuzha Alappuzha Cherthala 2 Kanjikuzhy,Thannermukkom North
27 Karthikapally   18956     4972              
28 Karuvatta 17.68 21211 1199.72 15 5551 Haripad Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 3 Cheruthana,Karuvatta,Kumarapuram
29 Kavalam 17.25 14010 812.17 13 3371 Veliyanadu Kuttand Alappuzha Mavelikkara Kuttanad 2 Kavalm,Kunnumma
30 Kodamthuruth   25385     6055              
31 Krishnapuram 10.64 26705 2509.87 17 6834 Muthukulam Karthikappally Alappuzha Alappuzha Kayamkulam 1 Krishnapuram
32 Kumarapuram 13.75 20572 1496.15 15 5376 Haripad Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Kumarapuram
33 Kuthiathode 9.80 23669 2415.20 16 5677 Pattanakkad Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Kuthiathode
34 Mannanchery 34.52 50990 1477.11 23 12383 Aryad Ambalappuzha Alappuzha Alappuzha Alappuzha 2 Mannancherry, Komalapuram
35 Mannar 17.96 28916 1610.02 18 7566 Mavelikara Chengannur Alappuzha Mavelikara Chengannur 2 Mannar, Kurattissery
36 Mararikulam North 16.97 31322 1845.73 18 7747 Kanjikuzhy Cherthala Alappuzha Alappuzha Alappuzha 1 Mararikulam North
37 Mararikulam south 19.07 53263 2793.03 23 13128 Aryad Ambalappuzha Alappuzha Alappuzha Alappuzha 2 Pathirappally,Kalavoor
38 Mavelikara Thamarakulam   27017     7062              
39 Mavelikara Thekkekara 20.00 32373 1618.65 19 8609 Mavelikkara Mavelikkara Alappuzha Alappuzha Mavelikkara 1 Thekkekkara
40 Muhamma 26.76 25861 966.41 16 6446 Aryad Cherthala Alappuzha Alappuzha Cherthala 2 Thanneermukkom South, Kanjikkuzhi
41 Mulakuzha   28280     7667              
42 Muthukulam 11.58 20740 1791.02 15 5692 Muthukulam Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Muthukulam
43 Muttar 10.48 9388 895.80 13 2307 Veliyanadu Kuttanadu Alappuzha Mavelikkara Kuttanadu 1 Muttar
44 Nedumudy 25.98 19701 758.31 15 4916 Champakulam Kuttanadu Alappuzha Mavelikkara Kuttanadu 2 Nedumudi,Kainakari South
45 Neelamperoor   13514   13 3260 Veliyanadu Kuttanadu Alappuzha Mavelikkara Kuttanadu 2 Neelamperoor, Kavalam
46 Nooranad 21.29 25375 1191.87 17 6899 Bharanikkavu Mavelikara Alappuzha Mavelikara Mavelikara 1 Nooranad
47 Palamel 25.60 32556 1271.72   8556 Bharanikkavu Mavelikkara Alappuzha Mavelikkara Mavelikkara 1 Palamel
48 Pallippad 11.70 24625 2104.70 13 6424 Haripad Karthikappally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Pallippad
49 Panavally 19.55 31570 1614.83 18 7528 Thaikkattussery Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Panavally
50 Pandanad   11489     3138              
51 Pathiyoor 16.27 33925 2085.13 13 8910 Muthukulam Karthikapally Alappuzha Alappuzha Kayamkulam 2 Pathiyoor, Keerikkad
52 Pattanakkad 15.34 34620 2256.84 19 8481 Pattanakkad Cherthala Alappuzha Alappuzha Cherthala 2  Pattanakkad,Kadakkarappally
53 Perumbalam 16.32 9733 596.38 13 2365 Thaikkattussery Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Perumbalam
54 Pulincunnu 52.00 20947 402.83 16 5022 Veliyanad Kuttanad Alappuzha Mavelikkara Kuttanad 2 Pulinkunnu, Kunnumma
55 Puliyoor   16668     4494              
56 Punnapra north 12.12 28749 2372.62 17 6842 Ambalappuzha Ambalappuzha Alappuzha Alappuzha Ambalappuzha 2 Paravoor,Punnapra
57 Punnapra south   28377     6693              
58 Purakkad 23.00 29782 1295.02 18 7219 Ambslappuzha Abalappuzha Alappuzha Alappuzha Ambalappuzha 1 Purakkad
59 Ramankary   13332     3237              
60 Thakazhy   20874     5152              
61 Thalavady   18826     4648              
62 Thannermukkom   20459     5227              
63 Thazhakkara 25.26 42302 1674.66 21 10586 Mavelikara Mavelikara Alappuzha Mavelikara Mavelikara 2 Thazhakkara,Vettiyar
64 Thiruvanvandoor 10.05 35989 3581.00 13 9696 Chengannur Chengannur Alappuzha Mavelikkara Chengannur 2 Thiruvanvandoor, Chengannur
65 Thrikkunnappuzha   14701     3902              
66 Thuravoor 19.18 26679 1390.98 18 6523 Pattanakkad Cherthala Alappuzha Aroor Aroor 3 Thuravoor, Vayalar, Kuthiathode
67 Thykattussery   28802     6966              
68 Vallikunnam   30394     7827              
69 Vayalar   24804     6168              
70 Veeyapuram   11320     2932              
71 Veliyanad   12501     3041              
72 Venmony   19932     5569