ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Idukki District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Adimaly 271.50 40484 149.11 21 10336 Adimaly Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Mannamkandam
2 Alakode 22.64 9768 431.45 13 2344 Elamdesom Thodupuzha,Idukki Idukki Idukki ThoduPuzha 2 Alakode,Karimannoor
3 Arakulam 192.64 18481 95.94 15 4776 Thadiyambadu Thodupuzha,Idukki Idukki Idukki Idukki 6 Arakulam,Elappilly,Kudayathoor,Idukki,Muttom,Vagamon
4 Ayyappancoil 42.68 15611 365.77 13 4046 Kattappana Idukki Idukki Idukki Peermade 2 Ayyappncoil, Anavilasom
5 Bisonvalley 44.03 13941 316.63 13 3474 Adimali Udumbanchola Idukki Idukki Devikulam 2 Bisonvalley,Rajakkad
6 Chakkupallam 41.71 21936 525.92 15 5642 Kattappana Udumbanchola Idukki Idukki Perrmade 3 Chakkupallam, Anakkara, Anavilasm
7 Chinnakanal 66.74 11553 173.10 13 3099 Devikulam Udumbanchola Idukki Idukki Devikulam 2 Chinnakanal, Rajakumari
8 Devikulam 215.00 23709 110.27 18 6166 Devikulam Devikulam Idukki Idukki Devikulam 1 Kdh Village
9 Edamalakudy