പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Palakkad District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Agali 153.00 34941 228.37 21 12957 Attappady Mannarkkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 2 Agali,Kallamala
2 Akathehtara 19.79 28592 1444.77 17 7965 Malampuzha Palakkad Palakkad Palakkad Malampuzha 1 Akathethara
3 Alanallur 58.24 52554 902.37 23 14785 Mannarkkad Mannarkkad Palakkad Palakkad Mannarkkad 3 Alanallur 1, 2, 3
4 Alathur 19.62 26720 1361.88 16 8216 Alathur Alathur Palakkad Alathur Alathur 1 Alathur
5 Ambalappara 50.08 38276 764.30 20 12453 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Ottappalam 2 Ambalappara1,Ambalappara 2
6 Anakkara 20.95 24699 1178.95 17 8512 Thrithala Pattambi Palakkad Ponnani Thrithala 1 Anakkara
7 Ananganadi 20.78 24445 1176.37 15 7197 Ottappalam Ottappalam Palakkad Palakkad Shoranur 1 Ananganadi
8 Ayilur 40.94 28419 694.16 17 8002 Nemmara Chittur Palakkad Alathur Nemmara 3 Ayiloor, Kairady, Thiruvazhiyadu