ഡിഡിപി -ഇടുക്കി - സീനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം-നിയമന ഉത്തരവ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്