ഡിഡിപി വയനാട് -ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ ഉദ്യോഗ കയറ്റം-28.02.2018