ഡി.ഡി.പി തൃശ്ശൂര്‍ -ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം-വാഹനങ്ങളില്‍GPS സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനും മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും 22.02.2021 3 PM നകം ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.