പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനം ​നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്വൊട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

Posted on Friday, October 7, 2016-3:29 pm

No. J4-27824/2O15 Date:2910912016

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് ആര്ർ.ജി.എസ്.എ. പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി കരാര്ർ വ്യവസ്ഥയില് വാഹനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സീല് ചെയ്ത കവറില് ക്വട്ടേഷനുകള് കി്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു.അവസാന തീയതി 15.03.2018 2 പി.എം.

 പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്