ഡിഡിപി മലപ്പുറം-പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2020-സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്,ക്ലാര്‍ക്ക്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവര്‍ -കരട് ലിസ്റ്റ്-28.02.2020

Posted on Tuesday, March 3, 2020-11:14 am

ഡിഡിപി മലപ്പുറം-പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2020 -സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്,ക്ലാര്‍ക്ക്, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഡ്രൈവര്‍ -കരട് ലിസ്റ്റ്-28.02.2020