കണ്ണൂർ ഡി ഡിപി - പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ,ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ /റോഡ് സ്വീപ്പർ ജീവനക്കാരുടെ കരട് സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 07 .05 .2018

Posted on Saturday, May 12, 2018-10:37 pm

കണ്ണൂർ ഡി ഡിപി - പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് ,ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ /റോഡ് സ്വീപ്പർ  ജീവനക്കാരുടെ കരട് സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക 07 .05 .2018