മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 01.04. 2018 മുതല്‍ 31.12.2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ ജില്ലാതല കരടു സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -16.01.2019

Posted on Wednesday, January 16, 2019-3:05 pm

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 01.04. 2018 മുതല്‍ 31.12.2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച ക്ലര്‍ക്കുമാരുടെ ജില്ലാതല കരടു സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് -16.01.2019