ജീവനക്കാര്യം-മുൻ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ  ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക്  സീനിയർ ക്ലർക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചത് -നിയമനം നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്