പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസിലേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനം ​നല്‍കുന്നതിനുള്ള ക്വൊട്ടേഷന്‍ പരസ്യം