മലപ്പുറം ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറി / മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍  GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 04.05.2018  2 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.

Posted on Friday, April 27, 2018-4:29 pm

മലപ്പുറം ജില്ല –ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ കുടിവെള്ളവിതരണം -ടാങ്കര്‍ ലോറി / മറ്റു വാഹനങ്ങളില്‍  GPS സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ 04.05.2018  2 PM നകം ക്ഷണിക്കുന്നു.