സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

Engineering Wing-Establishment
Finance Department - Budget Estimates 2019-2020 – Fund for Expansion and Development – Authorization of shortfall in the amount of Performance Grant under 14th Finance Commission Grant to Urban Local Governments for the Financial Year 2017-18 - Sanctioned - Orders issued.
കുടുംബശ്രീ- ജീവനക്കാര്യം
GCDA- Project Proposal 2019-20-improvement of road from Kadavanthara to Kathrikadavu ROB North end Portion in KK road Reach 1 –Administrative sanction
കുടുംബശ്രീ- ജീവനക്കാര്യം -തിരുവനന്തപുരം
വിശാലകൊച്ചിവികസന അതോറിറ്റി-മുണ്ടംവേലി കൂട് മത്സ്യ കൃഷി ഫാം പദ്ധതി ലേലം /ടെന്‍ഡര്‍ നടത്തുന്നതിനു അനുമതി
ജിസിഡിഎ–ഭവന സമുച്ചയം–FRBL സ്ഥാപനം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ടെക്നിക്കല്‍ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ്
ജിസിഡിഎ–ഭവന സമുച്ചയം–FRBL സ്ഥാപനം മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു ഇളവനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
വൈക്കം നഗരസഭ - ശ്രീമതി ഓമന വാര്യത്തൊടി - വീട് നിര്‍മ്മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
കുടുംബശ്രീ- ജീവനക്കാര്യം-പത്തനംതിട്ട ജില്ല