സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് –ആലപ്പുഴ ജില്ല –ജീവനക്കാര്യം –ആശ്രിത നിയമനം –പ്രവേശന കാലാവധി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച ഉത്തരവ്
കുടുംബശ്രീ–പാലക്കാട്‌ ജില്ലാ മിഷന്‍ –ജീവനക്കാര്യം
ധനകാര്യ വകുപ്പ് - ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം 2019-20 – വികസന ഫണ്ട് - 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പദ്ധതി ധനസഹായം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
എരുമേലി പഞ്ചായത്ത്‌ -മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു ലോറി വാങ്ങല്‍ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി
കുടുംബശ്രീ–കുടുംബശ്രീ ഡയറക്ടറായ ശ്രീമതി ആശാ വര്‍ഗ്ഗീസിന് ഹൌസിംഗ് അര്‍ബന്‍ ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല
ആലപ്പുഴ ബുധനൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ -കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനു ചെലവായ തുക വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നും വിനിയോഗിച്ചതിനു സാധൂകരണം
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് –ജീവനക്കാര്യം
ആലപ്പുഴ ജില്ല –വള്ളംകളി –തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കാലവര്‍ഷക്കെടുതി മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍
ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൺട്രോൾ റൂം രൂപീകരിച്ചു