തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ് - അനുബന്ധ ഓഫീസുകള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്
പേരും പദവിയും  ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍
ടി.കെ. ജോസ് ഐ.എ.എസ്, പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി 0471-2335466,0471-2518163 9446375216
  0471-2517219 9447021100
  0471-2517214 9446366777
എൽ. സിന്ധു, സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി 0471-2518346 9995717815
മിനിമോൾ എബ്രഹാം,അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി 0471-2518535 9387212701
മോഹൻദാസ് എസ്, അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി 0471-2518331 9446487798
സ്റ്റെല്ല ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ,ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ആർ.എ.ആർ.ബി) 0471-2517083 9497265661
വിശുതൻ ആചാരി.എൻ,ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഡി.എ. ഡി.ബി) 0471-2518964 9446442075
മിനീമോൾ. ഡി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി(ഡി.സി,ഡി.ഡി) 0471-2518059 9946553887
സന്തോഷ് കുമാർ, എസ്. ആർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഇ.ആർ.എ.ഇ.ആർ.ബി) 0471-2518790 9446413972
ശ്രീകല സി.എസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഐ.എ., ഇ.ഡബ്ളിയു, ഐ.ബി) 0471-2518778 9446073348
രാജേഷ് കുമാർ. എം, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, (എ.എ, എ.ബി. എ.സി. പി.എസ്) 0471-2518537 9400430740
മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ആർ.സി. ആർ.ഡി) 0471-2518651 9495020142
പാട്സീ സ്റ്റീഫൻ, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഇ.പി.എ.ഇ.പി.ബി)   0471-2518615 9447125473
സിനി ജെ. ഷക്കൂർ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി (ഇ.എം. എഫ്.എം) 0471-2518567 9446303461
ശ്രീജിത്ത്. വി.പി     അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ഇ.പി.എ. ഇ.ഡബ്ല്യ 0471-2517078 9446436435
പാഷച്ചൻ.എസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ആർ.സി.ആർ.ഡി) 0471-2518539 8289844074
മനോഹരൻ.പി.വി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ആർ.എ.ആർ.ബി.ഇ.യു) 0471-2518583 9847398553
ഹസീന ബീഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ഡി.എ,ഡി.ബി.) 0471-2518505 9961399295
സന്തോഷ് വി.എസ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (എ.എ.എ.ബി. എ.സി) 0471-2518620 9846052275
ലീന, എൻ.പി അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ഐ.എ., ഐ.ബി) 0471-2518661 9446284334
ജയശ്രീ. എം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ഇ.ആർ.എ.ഇ.ആർ.ബി) 0471-2518612 9496102657
ജയശ്രീ. എൽ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി (ഇ.എം.എഫ്.എം) 0471-2518075 9495482591