കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kannur District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Alakkode 70.77 34878 492.84 21 8548 Thaliparamba Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 3 Alakode,Vellad,Thimiri
2 Anjarakkandi 15.36 23030 1499.35 15 5245 Thalassery Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Anjarakandy
3 Aralam 123.90 29328 236.71 17 6904 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Aralam 
4 Ayyankunnu 128.80 22436 174.19 16 5387 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Ayyankunnu
5 Azhikode 16.04 47323 2950.31 23 10015 Kannur Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Azhikode South,Azhikode North
6 Chapparappadavu 69.99 31622 451.81 18 7191 Thaliparamba Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 3 Kooveri,Thimiri,Vellad
7 Chembilode 20.99 34319 1635.02 19 7050 Edakkad Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Chembilode,Iriveri
8 Chengalai 67.33 30559 453.87 18 6719 Taliparamba Taliparamba Kannur Kannur Taliparamba 2 Chuzhali,Chengalayi
9 Cherukunnu 15.37 16111 1048.21 13 3418 Kalliassery Kannur Kannur Kasaragod Kannur 1 Cherukunnu 
10 Cherupuzha 75.64 30733 406.31 19 7502 Payyannur Payyannur Kannur Kasargod Payyannur 3 Vayakkara, Thirumeni, Pulingome
11 Cheruthazham 3218.00 29348 9.12 17 7074 Kalliassery Payyannur Kannur Kasargod Payyannur 1 Cheruthazham
12 Chirakkal 13.56 45601 3362.91 23 9599 Kannur Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Chirakkal
13 Chittariparamba 31.81 23878 750.64 15 5303 Kuthuparamba Thalasseri Kannur Kannur Thalasseri 2  Manantheri ,  Kannavam
14 Chokli 11.98 28415 2371.87 17 6031 Panoor Thalassery Kannur Vadakara Thalassery 1 Chokli
15 Dharmadam 10.68 30804 2884.27 18 6751 Thalassery Thalassery Kannur Kannur Thalassery 1 Dharmadam
16 Eramam-Kuttoor 75.14 27830 370.38 17 7011 Payyanur Payyanur Kannur Kasaragod Payyanur 3 Kuttur ,Vellora,Eramam                      
17 Eranholi 10.08 25818 2561.31 16 6042 Thalassery Thalassery Kannur Vadakara Thalassery 1 Eranholi
18 Eruvessi 54.06 19216 355.46 14 4694 Irikkur Taliparamba Kannur Kannur Taliparamba 1 Eruvessy
19 Ezhom 21.00 19261 917.19 14 4297 Kalliasery Payyannur Kannur Kasaragod Payyannur 1 Ezhome
20 Irikkoor 11.38 13820 1214.41 13 2327 Irikkur Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 1 Irikkur
21 Kadamboor 7.95 18979 2387.30 13 4127 Edakkad Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Kadambur
22 Kadannapally-Panapuzha 53.75 21785 405.30 15 5307 Thaliparamba Payyanur Kannur Kasaragod Payyanur 2 Kadannappally, Panappuzha
23 Kadirur 12.30 31087 2527.40 18 6817 Panoor Thalassery Thalassery Vadakara Thalassery 1 Kadirur
24 Kalliasseri 15.37 31122 2024.85 18 7149 Kalliasery Kannur Kannur Kasaragod Kannur 1 Kalliasseri
25 Kanichar 51.90 15570 300.00 13 3781 Peravoor Iritty Kannur Kannur Peravoor 1 Kannur
26 Kankol-Alappadamba 42.07 19325 459.35 14 4809 Payyannur Payyannur Kannur Kasargod Payyannur 2 Kankol , Alapadamba
27 Kannapuram 14.39 18459 1282.77 14 4531 Kalliasery Kannur Kannur Kasargod Kannur 1 Kannapuram
28 Karivlloor-Perlam   21105 #DIV/0! 14 5410 Payyannur Payyannur Kannur Kasaragod Payyannur 2 Karivellur,Peralam
29 Kelakam 77.92 20747 266.26 13 4209 Peravoor Iritty Kannur Kannur Peravoor 2 Kelakam,Kanichar
30 Keezhallur 29.02 20440 704.34 14 4434 Iritty Thalassery Kannur Kannur Mattannur 1 Keezhallur
31 Kolacheri 19.45 27943 1436.66 17 5457 Edakkad Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 2 Kolacheri,Cheleri
32 Kolayad 33.17 19790 596.62 14 4655 Peravoor Thalassery Kannur Kannur Mattannur 2 Kolayad, Vekkalam
33 Koodali 40.27 30239 750.91 18 6557 Iritty Thalassery Kannur Kannur Thalassery 2 Koodali, Pattannur
34 Kottayam 8.43 19176 2274.73 14 3815 Kuthuparamba Thalassery Kannur Vadakara Thalassery 1 Kottayam
35 Kottiyoor 97.58 16768 171.84 14 4173 Peravoor Thalassery Kannur Kannur Peravoor 2 Kottiyoor,Kelakam
36 Kunhimangalam 15.44 18965 1228.30 14 4533 Payyannur Payyanur Kannur Kasargod Payyanur 1 Kunhimangalam
37 Kunnothparamba 29.77 39392 1323.21 21 8596 Kuthuparamba Thalassery Kannur Vadakara Thalassery 2 Puthur,Kolavalloor
38 Kurumathoor 50.79 31023 610.81 17 6790 Taliparamba Taliparamba Kannur Kannur Taliparamba 2 Kurumathur,Panniyoor
39 Kuttiattur 35.15 25925 737.55 16 5611 Irikkur Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 2 Maniyoor, Kuttiattoor
40 Madayi 16.17 35888 2219.42 20 6687 Kalliassery Payyanur Kannur Kasaragod Payyanur 1 Madayi
41 Malapattam 19.34 9628 497.83 13 2250 Irikkur Taliparamba Kannur Kannur Taliparamba 1 Malappattam
42 Maloor 41.38 22314 539.25 15 4917 Peravoor Thalassery Kannur Kannur Thalassery 2 Tholambra,  Sivapuram
43 Mangattidom 33.30 34652 1040.60 19 7506 Kuthuparambha Thalassery Kannur  Kannur  Mattannur 2 Kandamkkunnu,Mangattidam 
44 Mattool 12.82 27806 2168.95 17 4564 Kalliasseri  Kannur  Kannur  Kasaragod  Kalliasseri  1  Matool
45 Mayyil 33.08 29649 896.28 18 6387 Irikkur  Taliparamba  Kannur  Kannur  Taliparamba  2 Kayaralam , Mayyil 
46 Mokeri 10.53 19684 1869.33 14 4292 Panoor Thalassery Kannur Vadakara Thalassery 1 Mokeri
47 Munderi 20.42 37029 1813.37 20 7391 Edakkad  Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Munderi , Kanhirode
48 Muzhakkunnu 31.04 21807 702.55 15 4881 Peravoor Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Muzhakkunnu
49 Muzhappilangad 7.19 23709 3297.50 15 4460 Thalassery Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Muzhappilangad
50 Naduvil 87.97 31190 354.55 19 7524 Thaliparampa Thaliparampa Kannur Kannur Thaliparampa 2 Vellad, New Naduvil
51 Narath 17.24 26769 1552.73 17 5348 Kalliasseri Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Narath, Kannadiparamba
52 New Mahi 5.80 16303 2810.86 13 3165 Thalassery Thalassery Thalassery Vadakara Thalassery 1 New Mahi
53 Padiyoor 55.40 21524 388.52 15 4921 Irikkur Iritty Kannur Kannur Iritty 2 Padiyoor,Kalliad
54 Panniannur 10.02 22308 2226.35 15 4866 Panoor Thalassery Thalassery Vatakara Thalassery 1 Panniyannur
55 Pappinisseri 14.81 35134 2372.32 20 7225 Kannur Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Pappinisseri
56 Pariyaram 54.77 32878 600.29 18 7441 Thalipparamb Thalipparamb Thalipparamb Kannur Thalipparamb 2 Pariyaram,  Kuttyery
57 Pattiam 27.88 30502 1094.05 18 6840 Koothuparamba Thalassery Kannur Vadakara Koothuparamba 2 Pattiam, Cheruvanchery
58 Pattuvam 16.85 15659 929.32 13 3300 Taliparamba Taliparamba Kannur Kasargode Taliparamba 1 Pattuvam
59 Payam 31.21 28196 903.43 18 6552 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 2 Vilamana, Payam
60 Payyavoor 69.34 22998 331.67 16 5698 Irikkur Taliparamba Kannur Kannur Taliparamba 1 Payyavoor
61 Peralasseri 19.40 29107 1500.36 18 6529 Edakkad Kannur Kannur Kannur Kannur 2  Mavilayi, Makreri
62 Peravoor 34.10 23558 690.85 16 5584 Peravoor Iritty Kannur Kannur Iritty 2 Manathana, Vellarvally
63 Peringome-Vayakkara 76.98 29374 381.58 16 6881 Payyanur Payyanur Kannur Kasargod Payyanur 3 Perinthatta,Peringome ,Vayakkara
64 Pinarayi 20.04 33706 1681.94 19 7833 Thalasserry Thalaserry Kannur Kannur Dharmadam 2 Pinarayi ,Eruvatty
65 Ramanthali 29.90 25711 859.90 15 5082 Payyanur Payyanur Kannur Kasargod Payyanur 1 Ramanthali
66 Thillankeri 25.60 14583 569.65 13 3204 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Thillenkery
67 Thrippangottoor 32.47 29911 921.19 18 6536 Koothuparamba Thalassery Thalassery Vadakara Thalassery 1 Thriprangottoor
68 Udayagiri 51.84 18804 362.73 15 4597 Thaliparamaba Thaliparamaba Kannur Kannur Thaliparamaba 1 Udayagiri
69 Ulikkal 74.68 35429 474.41 20 8392 Irikkur Iritty Kannur Kannur Iritty 2 Nuchiyad Vayathur
70 Valapattanam 2.03 7955 3918.72 13 1329 Kannur Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Valapatanam
71 Vengad 28.09 38606 1374.37 21 8127 Thalassery Thalassery Kannur Kannur Dharmadam 2 Paduvilayi, Pathiriyad