വിലാസം

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്
സ്വരാജ് ഭവന്‍, ഗ്രൌണ്ട് ഫ്ലോര്‍,
നന്ദന്‍കോ‍ട്, കവ‍ഡിയാര്‍ പി ഒ
തിരുവനന്തപുരം-695003

ഫോണ്‍ : 0471 2323286, 2321350, 2321053 , 0471-2321280, 2321054,
ഫാക്സ് :0471-2323286, 2321350, 2321053
ഇ-മെയില്‍ - directorofpanchayat@gmail.com   

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്

ജില്ല ഫോൺ നമ്പർ ഇ മെയിൽ
തിരുവനന്തപുരം 0471-2731212  ddptvpm@gmail.com
കൊല്ലം 0474-2794961 ddpklm@gmail.com 
പത്തനംതിട്ട  0468-2222561  ddppthanamthitta@gmail.com
ആലപ്പുഴ  0477-2251599 ddpaly@gmail.com
കോട്ടയം 0481-2560282 ddpkottayam@gmail.com
ഇടുക്കി 04862-222846 ddpidukki@lsgkerala.gov.in
എറണാകുളം 0484-2422219 ddpekm@gmail.com
തൃശ്ശൂര്‍ 0487-2360616 ddptcr@gmail.com
പാലക്കാട് 0491-2505199 ddppkd@lsgkerala.gov.in
മലപ്പുറം 0483-2734838 ddpmlpm@gmail.com
കോഴിക്കോട് 0495-2371799  ddpkzd@gmail.com
വയനാട്  04936-202634 ddpwayanad@gmail.com
കണ്ണൂര്‍ 0497-2700081 ddpknr@gmail.com, ddpknr@lsgkerala.gov.in    
കാസര്‍ഗോഡ് 04994-255782 ddpksgd@gmail.com