പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള കോഡുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള പട്ടിക