കാസര്‍ഗോഡ്‌ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kasaragod District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ajanur 27.83 49153 1766.19 23 10335 Kanhangad Hosdurg Kasaragod Kasaragod Hosdurg 2 Ajanur, Chithari
2 Badiadka 67.52 34207 506.62 19 6744 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 3 Badiadka,Nirchal,Bela
3 Balal 93.20 23670 253.97 16 5786 Parappa Vellarikkundu Kasaragod Kasaragod Kanhangad 3 Maloth, Balal, Parappa
4 Bedadka 85.49 27868 325.98 17 6305 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 3 Munnad, Bedadka, Kolathur
5 Belloor 26.93 10241 380.28 13 2074 Karadka Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 2 Bellur,Nettanige
6 Chemnad 40.10 54747 1365.26 23 10597 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Udma 4 Thekkil, Perumbala, Kaland, Chemnad
7 Chengla 53.73 56781 1056.78 23 10629 Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod Kasaragod 4 Chengala,Nakraje, Pady,Muttathody
8 Cheruvathur 18.37 27435 1493.47 17 6029 Neeleswaram Hosdurg Kasaragod Kasaragod Trikaripur 1