പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Pathanamthitta District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Anicaud 19.04 14585 766.02 13 3726 Mallappally Mallappally Pathanamthitta Pathanamthitta Thiruvalla 1 Anicadu
2 Aranmula 24.04 28695 1193.64 18 7897 Pandalam Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 2 Aranmula& Kidagannur
3 Aruvappulam 277.70 19536 70.35 15 5410 Konni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Iravon&Aruvappulam
4 Ayroor 19.50 21797 1117.79 16 5905 Koipuram Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Ayroor
5 Chenneerkara 19.50 19124 980.72 14 5271 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula 1 Chenneerkara
6 Cherukole 15.62 12169 779.07 13 3382 Elanthoor Ranni Pathanamthitta Pathanamthitta Ranni 1 Cherukole
7 Chittar 25.90 16525 638.03 13 4512 Ranni Konni Pathanamthitta Pathanamthitta Konni 2 Chittar & Thannithode
8 Elanthur 15.09 15344 1016.83 13 4176 Elanthoor Kozhencherry Pathanamthitta Pathanamthitta Aranmula