കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Kollam District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency  Total Villages Name of Villages
1 Adichanalloor 19.85 33638 1694.61 20 11069 Ithikkara Kollam Kollam Kollam Chathannoor 2 Adichanalloor, Thazhuthala
2 Alappad 7.38 21655 2934.28 16 5865 Oachira Karunagappally Kollam Alapuzha Karunagappally 1 Alappadu
3 Alayamon 35.91 20108 559.96 14 7072 Anchal Punalur Kollam Kollam Chadayamangalam 2 Alyamon, Chnnapatta
4 Anchal 24.40 33088 1356.07 19 12104 Anchal Punalur Kollam Kollam Punalur 1 Anchal
5 Ariencavu 198.84 11133 55.99 13 4910 Anchal Punalur Kollam Kollam Punalur 2 Aryancavu, Thenmala
6 Chadayamangalam 26.21 22473 857.42 15 7467 Chadayamangalam Kottarakkara Kollam Kollam Chadayamangalam 1 Chadayamangalam
7 Chathannoor 18.57 28585 1539.48 18  7853 Ithikkara Kollam Kollam Kollam Chathanoor 2 Meenad,Chirakkara
8 Chavara 11.89 42655 3587.47 23 10596 Chavara Karunagapally Kollam Kollam Chavara 1