മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Malappuram District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 A.R.Nagar 14.83 41993 2831.63 21 7338 Vengara Tirurangadi Malappuram Malappuram Vengara 1 A R Nagar
2 Alamkodu 20.50 33918 1654.54 19 7050 Perumpadappu Ponnani Malappuram Ponnani Ponnani 1 Alamkode
3 Aliparambu 34.37 41725 1213.99 21 7947 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Perinthalmanna 2 Aliparamba,Anamangadu
4 Amarambalam 84.64 35975 425.04 19 7841 Kalikave Nilambur Malappuram Wayanad Nilambur 1 Amarambalam 
5 Anakkayam 45.23 50634 1119.48 23 9825 Malappuram Ernad Malappuram Malappuram Malappuram 2 Pandallur, Anakkayam
6 Angadipuram 38.50 56451 1466.26 23 11712 Perinthalmanna Perinthalmanna Malappuram Malappuram Mankada 2 Angadippuram,Valamboor
7 Areekkode 12.21 31563 2585.01 18 6037 Areekode Ernad Malappuram Wayanad Ernad 1 Areekode
8 Athavanadu 26.77 41187 1538.55 22 7573 Kuttippram Tirur Malappuram