പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ്: ഫോൺ: 0471-2321054 ഫാക്സ് : 0471-2321350, 2323286

പേരും പദവിയും ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
പി. മേരിക്കുട്ട് ഐ.എ.എസ് പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടർ 0471-2323286 9496040600 directorofpanchayat@gmail.com
എം.പി. അജിതകമാർ പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി, വിവരാവകാശ നിയമം) 0471-232350 9496040601 directorofpanchayat@gmail.com
എം.എസ്. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (വികസന വിഭാഗം) & SPIO-II ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഭരണ വിഭാഗം) & SPIO-I ചീഫ് രജിസ്താർ (ജനന-മരണ വിഭാഗം) &SPIO-IV 0471-2321053 0471-2321053 0471-2321280 9496040602 9496040603 9496040605 jddj.dp@gmail.com crbdkerala@gmail.com
അനില്‍ കുമാര്‍.ജെ സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ് ഓഫീസര്‍ & SPIO-III(i/c) 0471-2321056 9496040606  
എസ്. രാജീവ് ലാ ഓഫീസർ 0471-2321038 9496040607  
പ്രശാന്ത്  അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് & SPIO-V(i/c)   9496040608  
സതീഷ്‌ കുമാര്‍.ജി  അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍ & SPIO-VI (i/c) 0471-2723043 9496040604 aokpepf@agmail.com
ജി.ഹരികൃഷ്ണൻ പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസര്‍ 0471-2321280 9496047036 9497003921 prmdp2015@gmail.com

 

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളുടെ ഫോൺ നമ്പരും ഇമെയിൽ വിലാസവും

സെക്ഷന്‍ ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
എ (അക്കൗണ്ട്സ്) 0471-2321056 9995012203 dp.asection@gmail.com
ബി (ജനനം, മരണം, വിവാഹം) 0471-2321280 9496040605 crbdkerala@gmail.com
സി (നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും) 0471-2321054 9496047037 directorofpanchayatcsection @gmail.com
ഡി (അച്ചടക്കനടപടി) 0471-2321054 9496047038 dpvigilance@gmail.com
ഇ(എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്) 0471-2321054 9496047039 directorofpanchayatsestt @gmail.com
എഫ്(ഫിനാൻസ്) 0471-2321056 9947636004 dpfinancetvm@gmail.com
ജി (ജനറൽ, ഹൗസ്കീപ്പിംഗ്) 0471-2321054 9496040604 directorofpanchayatgsection @gmail.com
എച്ച്(സർവീസ് പെൻഷൻ) 0471-2321054 9495831274 director.pension@gmail.com
ജെ (വികേന്ദ്രീകൃതാസുത്രണം, ഇലക്ഷൻ) 0471-2321053 9496047040 jddj.dp@gmail.com
എൽ (നിയമം) 0471-2321038 9496040607  
എം (ആഡിറ്റ്, മോണിറ്ററിംഗ്) 0471-2321280 9745315919 dpauditm@gmail.com
പി (പബ്ലിസിറ്റി, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ) 0471-2321280 9496047036 prmdp2015@gmail.com
പി.എഫ് (പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്) 0471-2723043

9496040604 9496047041

aokpepf@gmail.com
ഡി.ബി.റ്റി(സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിതരണം) 0471-2327526 9847275974 dbtcell2017@gmail.com
തപാൽ, ഫെയർകോപ്പി 0471-2321054 9496271912  

 

 

Direct Numbers of Officers of Directorate of Panchayats
1
Director
0471-2786300
2
CA to Director
0471-2786301
3
DBT Cell/M Section
0471-2786302
4
Publicity Officer
0471-2786303
5
J.S, J Section
0471-2786304
6
S.S, J Section
0471-2786305
7
System Manager
0471-2786306
8
Chief Registrar
0471-2786307
9
S.S, Birth & Death section
0471-2786308
10
J.S, Birth & Death section
0471-2786309
11
Store
0471-2786310
12
J.S Tapal/Front Office
0471-2786311
13
CA to Joint Director
0471-2786312
14
Joint Director (Admn.)
0471-2786313
15
Joint Director (Development
0471-2786314
16
Law Officer
0471-2786315
17
Senior Finance Officer
0471-2786316
18
S.S, C Section
0471-2786317
19
J.S, C Section
0471-2786318
20
J.S, Finance Section
0471-2786319
21
J.S, Accounts Section
0471-2786320
22
J.S, H Section
0471-2786321
23
J.S, G Section
0471-2786322
24
S.S, Vigilance Section
0471-2786323
25
J.S, vigilance Section
0471-2786324
26
Asministrative Assistant
0471-2786325
27
S.S, Establishment Section
0471-2786326
28
J.S, Establishment Section
0471-2786327
29
Accountant Establishment
0471-2786328
30
C.A to Additional Director
0471-2786329
31
Additional Director
0471-2786330
32
Faircopy /Despatch
0471-2786331

 

പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍

ജില്ല പേര് ലാന്‍ഡ്‌ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ മൊബൈല്‍ ഇമെയില്‍
തിരുവനന്തപുരം ഹില്ക് രാജ്  0471-2731212 9496040610 ddptvpm2017@gmail.com
കൊല്ലം മനുഭായ്. എന്‍ 0474-2794961 9496041700 ddpklm@gmail.com
പത്തനംതിട്ട പി.എൻ. അബൂബക്കർ സിദ്ദിക് 0468-2222561 9496042600 ddppathanamthitta@gmail.com
ആലപ്പുഴ കെ ആർ പ്രഭ 0477-2251599 9496043600 ddpalappuzha@gmail.com
കോട്ടയം സലിംഗോപാൽ 0481-2560282 9496044600 ddpkottayam@gmail.com
ഇടുക്കി പി.എൻ. അബൂബക്കർ സിദ്ദിക് 0486-2222846 9496045010 ddpidk@gmail.com
എറണാകുളം രാജു വര്‍ഗീസ് കെ .എ 0484-2422216 9496045700 ddpekm.dop.lsgd@kerala.gov.in, ddp.ekm@gmail.com
തൃശൂര്‍ മാലതി കെ വീ 0487-2360616 9496046010

ddptcr.dop.lsgd@kerala.gov.in, ddptcr@gmail.com

പാലക്കാട്‌ പി ബി ഉഷ 0491-2505374 9496047100 ddppkd.lsg@kerala.gov.in, ddppkd1@gmail.com
മലപ്പുറം കെ മുരളീധരൻ 0483-2734838 9496047780 ddpmlpm@gmail.com
കോഴിക്കോട് മുഹമ്മദ്‌ ചെമ്മല 0495-2371799 9496048100 ddpkzd@gmail.com
വയനാട് ജോയ് ജോണ്‍ 0493-6202634 9496046300 ddpwayanad@gmail.com
കണ്ണൂര്‍ എം.പി.ഷാനവാസ് 0497-2700081

9496049001

ddpknr.dop.lsgd@kerala.gov.in, ddpknr1@gmail.com

കാസറഗോഡ് എം.പ്രദീപ്‌ 04994-255782 9496049700 ddpksgd@gmail.com,
ddpksd.dop.lsgd@kerala.gov.in