തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Thiruvananthapuram District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency  Total Villages Name of Villages
1

Amboori

81.00 15920 196.54 13 4238 Perumkadavila Kattakada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Amboori, Vazhichal
2 Anad 24.15 31687 1312.09 19 8339 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Vamanapuram 1 Anad
3 Anchuthengu 3.36 30781 9161.01 14 7005 Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 1 Anchuthengu
4 Andoorkkonam 14.24 17396 1221.63 18 3789 Pothencode Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Attingal Nedumangad 2 Pallippuram,Andoorkonam
5 Aruvikkara 21.86 24328 1112.90 20 6470 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 2 Aruvikkara.Karakulam
6 Aryanad 104.92 33396 318.30 18 8746 Vellanad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 2 Aryanad, Vellanad
7 Aryancode 21.78 26361 1210.33 16 7086 Perumkadavila Kattakada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Keezharoor, Vellarada
8 Athiyanoor 14.71 26973 1833.65 17 7166 Athiyannoor Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Neyyattinkara 1 Athiyannoor
9 Azhoor 12.46 27390 2198.23 18 6573 Pothencode Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 3 Azhoor, Veiloor, Chirayinkeezhu
10 Balaramapuran 10.53 36134 3431.53 20 8967 Nemom Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 1 Balaramapuram
11 Chemmaruthy 17.54 32444 1849.71 19 8238 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 1 Chemmaruthy
12 Chenkal 19.37 36544 1886.63 21 9463 Parassala Neyyatinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Neyyatinkara 1 Chenkal
13 Cherunniyoor 10.87 18114 1666.42 14 4597 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Cherunniyoor
14 Chirayinkeezhu 11.06 29907 2704.07 19 7155 Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 1 Sarkara-Chirayinkeezhu
15 Edava 9.14 25994 2843.98 17 5847 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 1 Edava
16 Elakamon 17.75 25307 1425.75 16 6508 Varkala Varkala Thiruvananthapuram        
17 Kadakkavoor 10.39 23155 2228.59 16 5812 Chirayinkezhu   Thiruvananthapuram Attingal Attingal 2 Kadkkavoor ,Kezhattingal
18 Kadinamkulam 17.68 46476 2628.73 23 10545 Pothencode Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 2 Menamkulam,Kadinamkulam
19 Kallara 39.48 25844 654.61 17 6981 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Kallara
20 Kallikkadu 106.27 13553 127.53 13 3643 Perumkadavila Kattakkada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 3 Kallikkadu ,Vazhichal,Ottasekharamangalam
21 Kalliyoor 17.23  40816 2369 21 10482 Nemom Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 1 Kalliyoor
22 Kanjiramkulam 10.29 18821 1829.06 14 4919 Athiyanoor Neyyattinkara Neyyattinkara Thiruvananthapuram Kovalam 1 Kanjiramkulam
23 Karakulam 25.10 52417 2088.33 23 13533 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Nedumangad 2 Karakulam, Vattappara
24 Karavaram 22.07 30660 1389.22 18 7802 Kilimanoor Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 2 Alamcode, Karavaram
25 Karode 15.67 32090 2047.86 19 8085 Parassala Neyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Neyyattinkaa 1 Karde
26 Karumkulam 12.43 28290 2275.95 18 6451 Athiyanoor Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 3 Karumkulam, Kanjiramkulam, Kottukal
27 Kattakada 22.54 40448 1794.50 21 10452 Vellanad Kattakada Thiruvananthapuram Attingal Kattakada 1 Kulathummel
28 Kilimanoor 19.00 20515 1079.74 15 5367 Kilimanoor Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Kilimanoor
29 Kizhuvilam 14.74 32901 2232.09 20 8169 Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 3 Kizhuvilam, Koonthallur,Attingal
30 Kollayil 13.73 25077 1826.44 16 6529 Perumkadavila Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Kollayil,Perumkadavila
31 Kottukal 12.19 33336 2734.70 19 8356 Athiyannoor Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 3 Kottukal, Kanjiramkulam,Vizhinjam
32 Kulathoor 11.24 32569 2897.60 20 7795 Parasssala Neyyattinkara Neyyattinkara  Thiruvananthapuram Neyyattinkara 1 Kulathoor
33 Kunnathukal 26.85 39414 1467.93 21 10214 Parassala Neyyattinkara Neyyattinkara Thiruvananthapuram Parassala 2 Kunnathukal,Anavoor
34 Kuttichal 99.74 18343 183.91 14 4793 Vellanad Kattakada Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 1 Mannoorkkara
35 Madavoor 17.24 21091 1223.38 15 5359 Kilimanoor Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 1 Madavoor
36 Malayinkeezhu 43.53 37068 851.55 20 9611 Nemom Kattakada Thiruvananthapuram Attingal Kattakada 2 Malayinkeezhu, Maranalloor
37 Manamboor 15.08 23198 1538.33 16 5785 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Manamboor
38 Mangalapuram 21.66 36956 1706.19 20 9061 Pothencode Thiruvanthapuram Thiruvananthapuram Attingal  Chirayinkeezhu 2 Melthonnakkal, Veiloor
39 Manickal 32.59 37906 1163.12 21 9826 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal  Nedumangadu 2 Manickal, Koliyacode
40 Maranalloor 25.13 36832 1465.66 21 9752 Nemom Kattakada Thiruvananthapuram Attingal  Kattakada 1 Maranalloor
41 Mudakkal 27.46 36467 1328.00 20 9387 Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Atingal Chirayinkeezhu 4 Elampa, Mudakkal, Edakkodu, Avanavanchery
42 Nagaroor 23.08 26512 1148.70 17 7051 Kilimanoor Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Atingal Attingal 2 Nagaroor, Vellalloor
43 Nanniyode 38.85 26930 693.18 18 7441 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Atingal Vamanapuram 4 Peringamal,Thennor, Palode, Kurupuzha
44 Navaikulam 28.23 40702 1441.80 22 10222 Kilimanoor Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 2 Navikulam ,Kudavoor
45 Nellanad 18.46 25981 1407.42 16 6585 Vamanpuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Vamanapuram 1 Nellanad
46 Ottasekharamangalam 18.14 18794 1036.05 14 5077 Perumkadavila Kattakada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 1 Ottasekharamangalam
47 Ottoor 9.47 16085 1698.52 13 4260 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Ottoor
48 Pallichal 21.70 45219 2083.82 23 11724 Nemom Neyyattinkara Thiruvananthapuram Attingal Kattakada 1 Pallicha
49 Pallickal 16.36 16900 1033.01 13 4268 Kilimanoor Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 2 Pallickal, Madavoor
50 Panavoor 21.90 20348 929.13 15 5253 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Vamanapuram 1 Panavoor
51 Pangode 23.31 29039 1245.77 19 7786 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Vamanapuram 2 Pangode, Kallara
52 Parassala 20.02 52263 2610.54 23 12894 Parassala Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Parassla,Parassuvaikkal
53 Pazhayakunnummel 23.51 24608 1046.70 17 6578 Kilimanoor Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Pazhayakunnummel
54 Peringammala 217.90 27667 126.97 19 7417 Vamanapuram Nedumangadu Nedumangadu Attingal Vamanapuram 2 Peringammala ,Thennoor
55 Perumkadavila 17.54 23385 1333.24 16 6255 Perumkadavila Neyyattinkara Thiruvananthapuram  Parassala Parassala 2 Perumkadavila,Anavoor
56 Poovachal 30.06 43610 1450.77 23 11310 Vellanad Kattakada Nedumangad Attingal Aruvikkara 2 Perumkulam, Veeranakavu
57 Poovar 7.34 19628 2674.11 15 4543 Parassala Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 1 Poovar
58 Pothencode. 20.85 29370 1408.63 18 7398 Pothencode Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Attingal Nedumangadu 4 Ayiroopara,Melthonnakkal,Keezhthonnakkal,Andoorkonam
59 Pulimath 26.93 32293 1199.15 19 8570 Kilimanoor Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 2 Pulimath,Koduvazhanoor
60 Pullampara 25.90 21817 842.36 15 5570 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Attinagl 2 Pullampara
61 Thirupuram 8.57 18898 2205.13 14 4827 Parasala Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Neyyattinkara 1 Thirupuram
62 Tholicode 22.37 25274 1129.82 16 6434 Vellanad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 1 Tholicode
63 Uzhamalakkal 18.74 21472 1145.78 15 5636 Vellanad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara  Uzhamalakkal
64 Vakkom 5.36 16533 3084.51 14 4280 Chirayinkeezh Chirayinkeezh Thiruvananthapuram Attingal Attingal 2 Vakkom,Kadakkavoor
65 Vamanapuram 23.87 21038 881.36 15 5645 Vamanapuram Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Attingal 1 Vamanapuram
66 Vellanad 29.40 31156 1059.73 18 8208 Vellanad Nedumangad, Kattakkada Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 3 Vellanad,Perumkulam,Karipur
67 Vellarada 31.60 40206 1272.34 23 10363 Perumkadavila Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 4 Amboori, Anavoor, Kunnathukal, Vellarada
68 Vembayam 30.58 38630 1263.24 21 9883 Nedumnagd Nedumangad Nedumangadu Attingal Nedumangad 3 Vembayam, Thekkada, Vattapara
69 Venganoor 13.80 35963 2606.01 20 9277 Athiyanoor Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Kovalam 1 Venganoor
70 Vettoor 6.82 18704 2742.52 14 4097 Varkala Varkala Thiruvananthapuram Attingal Varkala 1 Vettoor
71 Vilappil 19.30 36212 1876.27 20 9515 Nemom Kattakada Thiruvananthapuram Attingal Kattakada 1 Vilappil
72 Vilavoorkal 12.02 31761 2642.35 17 8275 Nemom Kattakada Thiruvananthapuram Attingal Kattakada 1 Vilavoorkal
73 Vithura 138.08 26249 190.10 17 7172 Vellanad Nedumangadu Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 3 Vithura,Tholiccode,Thennoor