തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Thiruvananthapuram District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency  Total Villages Name of Villages
1

Amboori

81.00 15920 196.54 13 4238 Perumkadavila Kattakada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Amboori, Vazhichal
2 Anad 24.15 31687 1312.09 19 8339 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Vamanapuram 1 Anad
3 Anchuthengu 3.36 30781 9161.01 14 7005 Chirayinkeezhu Chirayinkeezhu Thiruvananthapuram Attingal Chirayinkeezhu 1 Anchuthengu
4 Andoorkkonam 14.24 17396 1221.63 18 3789 Pothencode Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Attingal Nedumangad 2 Pallippuram,Andoorkonam
5 Aruvikkara 21.86 24328 1112.90 20 6470 Nedumangad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 2 Aruvikkara.Karakulam
6 Aryanad 104.92 33396 318.30 18 8746 Vellanad Nedumangad Thiruvananthapuram Attingal Aruvikkara 2 Aryanad, Vellanad
7 Aryancode 21.78 26361 1210.33 16 7086 Perumkadavila Kattakada Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Parassala 2 Keezharoor, Vellarada
8 Athiyanoor 14.71 26973 1833.65 17 7166 Athiyannoor Neyyattinkara Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram Neyyattinkara 1 Athiyannoor
9