അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

 

 

അമ്പൂരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ജില്ല

         തിരുവനന്തപുരം

വിസ്തീര്‍ണ്ണം (:കി മീ)

81

ജനസംഖ്യ

ആകെ

15920

പുരുഷന്‍

7696

സ്ത്രീ

8224

പട്ടിക ജാതി

ജനസംഖ്യ

869

 

ശതമാനം

 

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

ജനസംഖ്യ

1065

 

ശതമാനം

 

ജനസാന്ദ്രത

196.54 Per/Sq Km

വീടുകളുടെ എണ്ണം

4238

വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

13

വില്ലേജുകള്‍

അമ്പൂരി , വാഴിച്ചാല്‍

താലൂക്ക്

കാട്ടാക്കട

ബ്ലോക്ക്‌

പെരുംകടവിള

നിയമസഭാ മണ്ഡലം

പാറശാല

പാര്‍ലമെന്റ് മണ്ഡലം

തിരുവനന്തപുരം

വിലാസം

 

-മെയില്‍ വിലാസം

amboorigp@gmail.com