വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Wayanad District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ambalavayal 60.65 35207 580.49 20 8568 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 3 Ambalavayal,Thomattuchal,Krishnagiri
2 Edavaka 47.26 33665 712.34 19 7539 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 2 Edavaka, Nalloornadu
3 Kaniyambetta 37.865 33956 896.76 18 7672 Panamaram Vaithiry Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Kaniyambetta & Nadavayal
4 Kottathara 31.75 16670 525.04 13 3787 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 1 Kottathara 
5 Meenangadi 53.51 33450 625.12 19 8199 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 2 Purakkadi And Krishnagiri
6 Meppadi 125.94 37785 300.02 22 8661 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 3 Kottapadi, Vellarmala, Thrikaipetta
8 Mullankolly 71.58 28400 396.76 18 6929 Panamaram Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 2 Padichira, Pulpally
7 Muppainadu 62.92 24590 390.81 16 5562 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 3 Muppainad, Thrikkaipetta, Kottapadi
9 Muttil 47.37 35281 744.80 19 7998 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 3 Muttil South, Muttil North, Purakkadi (Partily)
11 Nenmeni 69.38 46950 676.71 23 11330 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 2 Nenmeni, Cheeral
10 Noolpuzha 242.97 27833 114.55 17 6510 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 3 Noolpuzha, Kuppadi (Partly) , Kidanganad (Partly)
15 Padinharathara 55.18 25965 470.55 16 5788 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Padinharathara, Kuppadithara
13 Panamaram 80.9 45627 563.99 23 10334 Panamaram Mananthavadi Wayanad Wayanad Mananthavadi 4 Panamaram, Anjukunnu,Cherukattoor,Nadavayal(Partial)
14 Poothadi 82.88 39649 478.39 22 9800 Panamaram Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 3 Poothadi,Nadavayal,Irulam
16 Pozhuthana 71.3 18406 258.15 13 4256 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Pozhuthana, Achooranam
12 Pulppalli 77.78 33951 436.50 20 8414 Panamaram Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 3 Pulpally ,Padichira ,Nadavayal
17 Thariode 71.12 11725 164.86 13 2734 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Kavummannam, Thariode
18 Thavinhal 142.3 39813 279.78 22 9257 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 3 Periya,Thavinhal,Valad
20 Thirunelly 201.16 29696 147.62 17 6902 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 2 Thirunelly, Thrissilery
19 Thondernadu 131.15 23142 176.45 15 5280 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 2 Thondernad, Kanjirangad
21 Vellamunda 64.54 40627 629.49 21 8796 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 2 Vellamunda , Porunnannore
22 Vengappalli 21.16 11756 555.58 13 2676 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 1 Vengappally
23 Vythiri 47.84 18305 382.63 14 4159 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Kunnathidavaka, Chundale