വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Wayanad District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ambalavayal 60.65 35207 580.49 20 8568 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 3 Ambalavayal,Thomattuchal,Krishnagiri
2 Edavaka 47.26 33665 712.34 19 7539 Mananthavady Mananthavady Wayanad Wayanad Mananthavady 2 Edavaka, Nalloornadu
3 Kaniyambetta 37.865 33956 896.76 18 7672 Panamaram Vaithiry Wayanad Wayanad Kalpetta 2 Kaniyambetta & Nadavayal
4 Kottathara 31.75 16670 525.04 13 3787 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 1 Kottathara 
5 Meenangadi 53.51 33450 625.12 19 8199 Sulthan Bathery Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 2 Purakkadi And Krishnagiri
6 Meppadi 125.94 37785 300.02 22 8661 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 3 Kottapadi, Vellarmala, Thrikaipetta
8 Mullankolly 71.58 28400 396.76 18 6929 Panamaram Sulthan Bathery Wayanad Wayanad Sulthan Bathery 2 Padichira, Pulpally
7 Muppainadu 62.92 24590 390.81 16 5562 Kalpetta Vythiri Wayanad Wayanad Kalpetta 3</