ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Alappuzha District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Ala  10.44 13395  1283.046  13 3646  Chengannur  Chengannur  Alappuzha  Mavelikara Chengannur 1 Ala
2 Ambalapuzha North 10.88 30492 2802.57 18 6917 Ambalapuzha Ambalapuzha Alappuzha Alappuzha Ambalapuzha 1 Ambalapuzha  North
3 Ambalapuzha South  13.29 23205  1746.05   5681              
4 Arattupuzha 22.70 29264 1289.16 18 7471 Muthukulam Karthikapally Alappuzha Alappuzha Haripad 1 Arattupuzha
5 Arookutty 11.00 19411 1764.64 13 4414 Thycattusseri Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Arookutty
6 Aroor 15.15 41146 2715.91 22 9928 Pattanakkad Cherthala Alappuzha Alappuzha Aroor 1 Aroor
7 Aryad 6.87 32265 4696.51 18 7991 Aryad Ambalappuzha Alappuzha Alappuzha Alappuzha 2 Komalapuram, Pathirappally
8 Bharanikkavu 23.25 35426 1523.70 21 9485 Bharanickavu Mavelikara Chengannoor Alappuzha Kayamkulam 2 Kattanam.Bharanickavu