കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kannur District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Alakkode 70.77 34878 492.84 21 8548 Thaliparamba Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 3 Alakode,Vellad,Thimiri
2 Anjarakkandi 15.36 23030 1499.35 15 5245 Thalassery Kannur Kannur Kannur Kannur 1 Anjarakandy
3 Aralam 123.90 29328 236.71 17 6904 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Aralam 
4 Ayyankunnu 128.80 22436 174.19 16 5387 Iritty Iritty Kannur Kannur Iritty 1 Ayyankunnu
5 Azhikode 16.04 47323 2950.31 23 10015 Kannur Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Azhikode South,Azhikode North
6 Chapparappadavu 69.99 31622 451.81 18 7191 Thaliparamba Thaliparamba Kannur Kannur Thaliparamba 3 Kooveri,Thimiri,Vellad
7 Chembilode 20.99 34319 1635.02 19 7050 Edakkad Kannur Kannur Kannur Kannur 2 Chembilode,Iriveri
8 Chengalai 67.33 30559 453.87 18 6719 Taliparamba Taliparamba