തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Thrissur District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Adat 23.22 31973 1376.96 18 7781 Puzhakkal Thrissur Thrissur Alathur Wadakkanchery 4 Puzhakkal,Puranattukara,Adat, Chittilappilly
2 Alagappanagar 18.38 29341 1596.35 17 7353 Kodakara Mukundapuram Thrissur Thrissur Pudukkad 1 Amballur
3 Aloor 34.39 43488 1264.55 23 11012 Mala Chalakudy Thrissur Thrissur Irinjalakuda 3 Aloor,Thazekkad,Kallettumkara
4 Annamanada 25.08 30289 1207.70 18 7734 Mala Chalakudy Thrissur Chalakudy Kodungallur 3 Alathur, Kallur Thekkumuri, Kallur Vadakkmmuri
5 Anthikad 12.99 21449 1651.19 15 5278 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Nattika 2 Anthikkad,Padiyam
6 Arimpur 22.65 32292 1425.70 17 7959 Anthikkad Thrissur Thrissur Thrissur Manalur 2 Eravu-Parakkad,Veluthur-Manakodi
7 Athirappilly 489 9153 18.72 13 2449 Chalakudy Chalakudy Thrissur Chalakudy Chalakudy 3 Athirappilly, Pariyaram, Kuttichira
8 Avanur 18.25 22482 1231.89 15 5621 Puzhakkal Thrissur Thrissur Wadakkanchery Wadakkanchery 4