ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

 

Sl.no Grama Panchayat  ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്   
1 Amboori  അമ്പൂരി    Click Here
2 Anad  ആനാട്   Click Here
3 Anchuthengu    
4 Andoorkkonam    
5 Aruvikkara    
6 Aryanad    
7 Aryancode    
8 Athiyanoor    
9 Azhoor    
10 Balaramapuran    
11 Chemmaruthy    
12 Chenkal    
13 Cherunniyoor    
14 Chirayinkeezhu    
15 Edava    
16 Elakamon    
17 Kadakkavoor    
18 Kadinamkulam    
19 Kallara    
20 Kallikkadu    
21 Kalliyoor    
22 Kanjiramkulam    
23 Karakulam    
24 Karavaram    
25 Karode    
26 Karumkulam    
27 Kattakada    
28 Kilimanoor    
29 Kizhuvilam    
30 Kollayil