കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

Basic details of Grama Panchayats in Kozhikode District
Sl.no Grama Panchayat Area in Sq.Km Population  Density of Population Wards   No of House Holds Block Panchayat Taluk Revenue District  Parliament constituency   Assembly constituency   Villages Name of Villages
1 Arrikkulam 16.25 18378 1130.95 13 4409 Panthalayani Koyilandi Kozhikode Vatakara Perambra 1 Arikkulam
2 Atholy 21.06 28213 1339.65 17 6833 Panthalayani Koyilandi Kozhikode Kozhikode Balussery  1 Atholi
3 Ayancheri 20.84 26293 1261.66 17 5864 Thodannur Vatakara Kozhikkode Vatakara Kuttiady 1 Ayanchery
4 Azhiyur 9.77 30023 3072.98 18 6082 Vatakara Vatakara Kozhikode Vatakara Vatakara 1 Azhiyur
5 Balusseri 22.44 27363 1219.39 17 6810 Balussery Koyilandy Kozhikode Kozhikode Balussery  1 Balussery
6 Chakkittappara 142.45 21086 148.02 15 5210 Perambra Koyilandy Kozhikode Kozhikode Perambra 3 Chakkittapara,,Chempanoda,Perambra
7 Changaroth 30.84 32107 1041.08 19 7548 Perambra Koyilandy Kozhikode Vatakara Perambra 2 Paleri, Chanagroth
8 Chathamangalam 40.24 46688 1160.24 23 10526 Kunnamangalam Kozhikode Kozhikode Kozhikode Kunnamangalam