സെക്ഷനുകളും ചുമതലകളും - പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടരേറ്റ്

സെക്ഷനുകള്‍

 • അക്കൗണ്‍ണ്ട്സ് സെക്ഷന്‍ (എ)

 • ബര്‍ത്ത് & ഡെത്ത് സെക്ഷന്‍ (ബി)

 • ആക്ട് & റൂള്‍സ് സെക്ഷന്‍ (സി)

 • വിജിലന്‍സ് സെക്ഷന്‍ (ഡി)

 • എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് സെക്ഷന്‍ (ഇ)

 • ഫിനാന്‍സ് സെക്ഷന്‍ (എ)

 • ജനറല്‍ സെക്ഷന്‍ (ഏ)

 • പെന്‍ഷന്‍ സെക്ഷന്‍ (H)

 • ഡവലപ്പ്മെന്‍റ് സെക്ഷന്‍ (ജെ)

 • ഇ.ജി സെക്ഷന്‍ (സിസ്റ്റം മാനേജര്‍)

 • സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ വിതരണ സെല്‍ (DBT)

 • ലാ സെക്ഷന്‍ (L)

 • ആഡിറ്റ് സെക്ഷന്‍ (M)

 • പബ്ലിസിറ്റി സെക്ഷന്‍ (ജ)

 • പ്രോവിഡണ്ട് ഫണ്ട് സെക്ഷന്‍ (PF)

 


അക്കൗണ്‍ണ്ട്സ് സെക്ഷന്‍ (എ)

പണമിടപാടുകള്‍ - ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള വേതനവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കല്‍

എ 1

 1. ക്യാഷ്ചെസ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍
 2. എല്ലാ പണമിടപാടുകളും - തുക പിന്‍വലിക്കലും വിതരണവും
 3. ഇംപ്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍
 4. ഫാമിലി ബെനിഫിറ്റ് സ്കീം
 5. ട്രഷറി റിക്കണ്‍സിലിയേഷന്‍
 6. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടററേറ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ കെ.പി.ഇ.പി.എഫ്  ജോലികള്‍
 7. കോടതി/സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍/ബാങ്കുകള്‍ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തുക ഈടാക്കി നല്‍കല്‍
 8. ജീവനക്കാരുടെ തൊഴില്‍ നികുതി ഈടാക്കല്‍

എ 2

 1. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ എല്ലാ ഗസറ്റഡ് / നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശമ്പള ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍
 2. ഗസറ്റഡ് / നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേബില്‍ രജിസ്റ്റര്‍, എസ്.എല്‍.ഐ, എല്‍.ഐ.സി, ജി.ഐ.എസ്, ജി.പി.എഫ്, എച്ച്.ബി.എ, എം.സി.എ യുടെ കണക്കുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍
 3. ജീവനക്കാരുടെ ലാസ്റ്റ് പേ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍
 4. ബയോമെട്രിക് കാര്‍ഡ്, സ്പാര്‍ക്ക് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍
 5. ഗസറ്റഡ് / നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലീവ് സറണ്ടര്‍, ശമ്പളകുടിശ്ശിക എന്നിവ തയ്യാറാക്കല്‍
 6. 'എ' സെക്ഷനിലെ പ്രതിമാസ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍.
 7. 'എ' സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

എ 3

 1. ഹൗസ് ബില്‍ഡിംഗ് അഡ്വാന്‍സ് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ജോലികളും
 2. മോട്ടോര്‍ സൈക്കിള്‍ അഡ്വാന്‍സും മറ്റ് അഡ്വാന്‍സുകളും
 3. ജി.പി.എഫ്, കെ.പി.ഇ.പി.എഫ്-ല്‍ നിന്നുള്ള ടെമ്പററി അഡ്വാന്‍സ്, നോണ്‍ റീഫണ്ടബിള്‍ അഡ്വാന്‍സ് , ക്ലോഷര്‍ ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ 
 4. ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ പെണ്‍മക്കള്‍ക്കുള്ള വിവാഹ ധനസഹായ വായ്പ
 5. ജീവനക്കാരുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സിന് വേണ്‍ിയുള്ള അപേക്ഷകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍

എ 4

 1. ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്‍കം ടാക്സ് റിട്ടേണ്‍സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് വാങ്ങല്‍, തുക ഈടാക്കല്‍, റിട്ടേണ്‍സ് ഫആന്‍റ ചെയ്യല്‍
 2. പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ എല്ലാ ഗസറ്റഡ് / നോണ്‍ ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യാത്രപ്പടി ബില്ലുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍
 3. എല്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാരുടേയും യാത്രപ്പടി ബില്‍ കൗണ്ടര്‍സൈന്‍ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍ ചെയ്യല്‍
 4. ലോണ്‍ / ചിട്ടി എന്നിവയ്ക്ക് ലയബിലിറ്റി / നോണ്‍ ലയബിലിറ്റി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുക
 5. ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലാസ്റ്റ് പേ ബില്‍, കൗണ്ടര്‍ സൈന്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
 6. ഈ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ കെ.പി.ഇ.പി.എഫ് ല്‍ നിന്നുള്ള ടെംപററി അഡ്വാന്‍സ്
 7. അക്കൗണ്ട്സ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിസലേനിയസ് തപാലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക.


ബര്‍ത്ത് & ഡെത്ത് സെക്ഷന്‍ (ബി)

ബി1

 1. ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷന്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങള്‍, ചട്ടങ്ങള്‍ , സര്‍ക്കുലറുകള്‍, ഉത്തരവുകള്‍, നോട്ടിഫിക്കേഷനുകള്‍ തുടങ്ങിയ പൊതുവായ വിഷയങ്ങള്‍.
 2. പരിശോധനകള്‍, പ്രചരണം, സെമിനാറുകള്‍, ആനുകാലിക യോഗങ്ങള്‍, സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന വിഷയങ്ങള്‍.
 3. ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ വിഷയങ്ങളും, മിസലേനിയസ് തപാലുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍.
 4. ബി സെക്ഷനിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍.
 5. څബിچ സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

ബി -2

 1. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ത്യശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍, വയനാട്  എന്നീ ജില്ലകളിലെ ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതി അപേക്ഷകളും പരാതികളും.

ബി3

 1. കൊല്ലം,പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലെ ജനന-മരണ-വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതി അപേക്ഷകളും പരാതികളും.

ബി4

 1. പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍, സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്‍     ശേഖരിയ്ക്കല്‍, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍, വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍.
 2. സെന്‍സസ് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങള്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റാബാങ്ക്.
 3. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ വിവരശേഖരണം രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍

ആക്ട് & റൂള്‍സ് സെക്ഷന്‍ (സി)

സി 1

 1. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും, കെട്ടിടങ്ങളുടെയും ലേലം, ചന്തലേലം, ഷോപ്പിംഗ് കോപ്ലക്സിലെ മുറികളുടെ ലേലം സംബന്ധിച്ചുള്ള അപേക്ഷകള്‍ പരാതികള്‍
 2. മണല്‍ വില്‍പന/ലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍
 3. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃശ്ശൂര്‍, കൊല്ലം ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള പരാതികള്‍
 4. കോസ്റ്റല്‍ സോണ്‍ റഗുലേഷന്‍
 5. തൊഴില്‍ നികുതി

സി2

 1. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പരാതികള്‍
 2. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ള പുറമ്പോക്കുകളുടെ വിവരശേഖരണം കൈ മാറ്റം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍, പുറമ്പോക്ക് കൈയേറ്റം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികള്‍
 3. വസ്തു ആര്‍ജ്ജിക്കലും കയ്യൊഴിയ്ക്കലും, കുത്തകപ്പാട്ടം, കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാ സമിതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍ തുടങ്ങിയവയും

സി3

 1. വസ്തു നികുതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍
 2. ലൈബ്രറി സെസ്സ് പിരിവ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍
 3. കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാസര്‍ഗോഡ്, വയനാട് ജില്ലയിലെ പരാതികള്‍
 4. 2008 ലെ കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമം, ഡേറ്റാബാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം
 5. കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാ സമിതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍
 6. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ സംബന്ധിച്ച നടപടികള്‍ തുടങ്ങിയവ

സി4

 • വിനോദനികുതി - കാഴ്ച നികുതി നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍
 • ഡി & ഒ ലൈസന്‍സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ - പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍
 • ഫെറി സര്‍വ്വീസ്
 • ഫുഡ് സേഫ്ടി
 • കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പരാതികള്‍
 • പൈതൃക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ (അൃേ & ഒലൃശമേഴല) വിവരം
 • മൊബൈല്‍ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ - പരാതികള്‍
 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ക്വാറികള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് നല്‍കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി കളും കേസുകളും, മേല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാസമിതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍ തുടങ്ങിയവ

സി5

 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബൈലാകളുടെ അംഗീകാരം
 • പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെയും ചട്ടങ്ങളിലെയും ഭേദഗതികള്‍
 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളില്‍ തുടര്‍നടപടികള്‍
 • കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ പരാതികള്‍
 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പൗരാവകാശ രേഖ - പുതുക്കല്‍ നടപടികള്‍ വാടകനിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങള്‍
 • സിനിമ സെസ്സ്
 • മേല്‍ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാസമിതി പരാമര്‍ശ ങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍

സി6

 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പൊതുശ്മശാനം സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍, നിയമ വിഷയങ്ങള്‍
 • ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളുടെ ആസ്ഥാനമാറ്റം - പേരുമാറ്റം - തുടര്‍നടപടികള്‍
 • കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പരാതികള്‍
 • റോഡ് സേഫ്റ്റി, വികസന അതോറിറ്റികള്‍, റോഡുകളുടെ കയ്യേറ്റം സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികള്‍
 • കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച പൊതു വിഷയങ്ങള്‍
 • കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാസമിതി പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍ മുതലായവയും
 • സി-1 സീറ്റിലെ ക്ലാര്‍ക്കിന്‍റെ അസാനിധ്യത്തില്‍ സി സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

സി7

 • സി സെക്ഷനില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവരാവകാശ നിയപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില്‍ സമയബന്ധിതമായി നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ച് മറുപടി അയയ്ക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കല്‍
 • അറവുശാലകള്‍ - മീറ്റ് സ്റ്റാളുകള്‍ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ നിയമ വിഷയങ്ങള്‍
 • 2005 ലെ വിവരാവകാശനിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിഷയങ്ങള്‍ / ഈ ഓഫീസിലെ മറ്റ് സെക്ഷനില്‍ വരാത്ത അപേക്ഷകളിേډല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കല്‍, വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കല്‍
 • സേവനവകാശ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു വിഷയങ്ങള്‍, രണ്ടാം അപ്പീല്‍ അപേക്ഷ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍

സി8

1)    തെരുവ് നായകളുടെ നിയന്ത്രണം, പേവിഷ നിര്‍മ്മാജന പരിപാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍
2)    സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നും ഢകജ നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന څസിچ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളുടെ വിതരണം, രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍ നടപടി ഉറപ്പാക്കല്‍ മുതലായവ
3)    സി സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലീവ് രജിസ്റ്റര്‍, മൂവ്മെന്‍റ് രജിസ്റ്റര്‍, പേഴ്സണല്‍ ക്യാഷ് ഡിക്ലറേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ എന്നിവയുടെ പരിപാലനം, സി സെക്ഷനിലെ പ്രതിമാസ ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കല്‍
4)    കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ ചട്ടങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ പരാതികള്‍
5)    സി സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിസലേനിയസ് തപാലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍
6)    കോടതി വ്യവഹാരങ്ങള്‍, നിയമസഭാപരാമര്‍ശങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കല്‍
7)    റശൃലരീൃീളേുമിരവമ്യമരേലെരശേീി@ഴാമശഹ.രീാ എന്ന വിലാസത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഇ-മെയിലുകള്‍ ദിവസവും പരിശോധിച്ച് പ്രിന്‍റ് ബന്ധപ്പെട്ട സീറ്റുകള്‍ക്ക് കൈമാറല്‍ തുടങ്ങിയവയും ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററിന്‍റെ സൂക്ഷിപ്പും


വിജിലന്‍സ് സെക്ഷന്‍ (ഡി)

ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരായ പരാതികള്‍, അച്ചടക്കനടപടികള്‍

ഡി 1

1)    കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരായ പരാതികള്‍, അച്ചടക്ക നടപടികള്‍    
2)    ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടി സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
3)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറാഫീസിലെയും വകുപ്പിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്, അഉജ, ഉഉജ എന്നിവരുടെയും ലാന്‍ഡഡ് പ്രോപ്പര്‍ട്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 2

1)    എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരായ പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
3)    ഡി സെക്ഷനിലെ വിവരാവകാശ നിയമം സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്റര്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 3               

1)    തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരായ പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
3)    ഫയല്‍ അദാലത്ത് / അനുബന്ധ ജോലികള്‍
4)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറ്കടറേറ്റിലേയും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ്കടര്‍,  പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറ്കടറര്‍ ആഫീസുകളിലെയും പ്രവര്‍ത്തനം അവലോകനം ചെയ്ത് പ്രതിമാസ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ക്രോഡീകരിച്ച് സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിക്കല്‍.
5)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറ്കടറേറ്റിലെ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ  അവലോകനയോഗം മിനിട്ട്സ് തയ്യാറാക്കല്‍

ഡി 4

1)    മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ -  അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 5

1)    കോട്ടയം  ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
3)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍-അച്ചടക്കനടപടികള്‍
4)  പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാര്‍,  പഞ്ചായത്ത്   അസിസ്റ്റന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, പെര്‍ഫോര്‍മന്‍സ് ആഡിറ്റ് യൂണിറ്റ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാര്‍  തുടങ്ങിയവര്‍ക്കെതിരായ പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
5)    വിജിലന്‍സ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിസലേനിയസ് തപാലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
6)    څഡിچ സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍
7)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ആഫീസിലെ ജീവനക്കാരുടെ സീറ്റുകളിലെ ജോലി വിഭജിച്ചു നല്‍കുക.
8)    02/02/2017ലെ 299/2017/തസ്വഭവ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആരംഭിച്ച ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തനം നടത്തുക
9)    എ.വി.എസ് സെക്ഷന്‍റെ പ്രവൃത്തനം മറ്റൊരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
10)    ബഹു.തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ഢകജ നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി ലഭിക്കുന്ന څഡിچ സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളുടെ വിതരണം, രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍             

ഡി 6

1)    പത്തനംമതിട്ട, കൊല്ലം  ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ -അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലകളിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 7

1)  തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ - അച്ചടക്ക നടപടികള്‍
2) പൊതുപ്രവര്‍ത്തക അഴിമതി നിരോധനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ  ജനപ്രതിനിധികള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍,    പരാതികള്‍,  വിജിലന്‍സ് കേസുകള്‍.
3)  ടി ജില്ലയിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 8

1)    ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലകളിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 9

1)    കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതികള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    ടി ജില്ലകളിലെ അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഡി 10

1)    പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള പരാതകള്‍ - അച്ചടക്കനടപടികള്‍
2)    അച്ചടക്കനടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍
3)    ഡി സെക്ഷനിലെ പ്രതിമാസ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍


 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് സെക്ഷന്‍ (ഇ)

ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍

ഇ 1  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം, അവധി, തുടങ്ങിയവ; പ്രൊബേഷന്‍, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി, വ്യവഹാര - ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ സേവനകാര്യങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും, രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പും, സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍, വിവരാവകാശപ്രകാരം വിവരം നല്‍കല്‍.

ഇ 2

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുടെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം, നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം, അവധി, പാസ്പോര്‍ട്ട് എന്‍.ഒ.സി. കാര്യങ്ങള്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി, വ്യവഹാര ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ രജിസ്റ്ററുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്, സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് രേഖാമൂലം വിവരം നല്‍കല്‍, പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ എല്ലാ സേവനം വേതനങ്ങളും, വിവരാവകാശ പ്രകാരം വിവരം നല്‍കല്‍.

ഇ 3

ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ ഉദ്യോഗക്കയറ്റം, നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം, അവധി, ഇന്‍കുംബന്‍സി - വ്യവഹാര ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കലും സൂക്ഷിക്കലും, ഇ-സെക്ഷനില്‍ നിന്നും നല്‍കേണ്ട എല്ലാ വിവരാവകാശ അപേക്ഷാമറുപടിയും, ഏകോപനവും രജിസ്റ്റര്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍, സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നതിന് യഥാസമയം രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍, വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം നല്‍കല്‍.

ഇ 4

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം, നിയമനം, സ്ഥലംമാറ്റം, വ്യവഹാരം തുടങ്ങി എന്നീ രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിന് രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍, ഓരോ വര്‍ഷവും ജനറല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫറിന് മുന്‍പും പിന്നീട് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍മാരില്‍ നിന്നും ഇന്‍കുംബന്‍സി വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കല്‍.

ഇ 5

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്മാരുടെ അവധി, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ തുടങ്ങിയ സേവന കാര്യങ്ങള്‍, പാസ്പോര്‍ട്ട് എന്‍.ഒ.സി., ലൈബ്രേറിയډാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം, നിയമനം, പ്രൊമോഷന്‍, ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് സീനിയോറിറ്റിലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ തുടങ്ങിയവ.

ഇ 6

പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ക്ലാര്‍ക്ക്മാരുടെ ജീവനക്കാര്യങ്ങള്‍, ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ സീനിയോരിറ്റി വിവരങ്ങള്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍, പ്രൊബേഷന്‍, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍, പാസ്പോര്‍ട്ട് എന്‍.ഒ.സി., അന്തര്‍വകുപ്പ് സ്ഥലംമാറ്റം, അന്തര്‍ജില്ലാസ്ഥലംമാറ്റം, ക്ലാര്‍ക്കുമാരുടെ മറ്റെല്ലാ സേവനകാര്യങ്ങള്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി വിവരം ജില്ലകളില്‍ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കല്‍, വ്യവഹാരം, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍, വികലാംഗരുടെ സര്‍വ്വീസ് റഗുലറൈസേഷന്‍, ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ ഒഴിവുകള്‍ ജില്ലകളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മോണിട്ടറിംഗ്.
സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടാ നിയമനം, എസ്.സി./എസ്.റ്റി. ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ സ്പെഷ്യല്‍ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ്, ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലെ ഹെഡ്ക്വാര്‍ട്ടേഴ്സ് ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍, നിയമനം തുടങ്ങിയവ.

ഇ 7

പഞ്ചായത്തു വകുപ്പിലെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്/അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലറേഷന്‍, അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി/ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരുടെ സീനിയോറിറ്റിപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍, റേഷ്യോ പ്രൊമോഷന്‍, അന്യത്രസേവനം, മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ സംബന്ധിച്ച വ്യവഹാരങ്ങള്‍, വ്യവഹാര ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍, സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡൈസേഷന്‍ വിവരം ശേഖരിക്കല്‍, തുടര്‍നടപടി മുതലായവ.

ഇ 8

1)    പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുവായ സീനിയോരിറ്റി സംബന്ധിച്ച് ബഹു.സൂപ്രിംകോടതി, ബഹു.ഹൈക്കോടതി, ബഹു.കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ കേസുകള്‍ സംബന്ധിച്ച  രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കലും നടപടികളും. സീനിയോരിറ്റി സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍. ഇ-സെക്ഷനില്‍ നിന്നും നല്‍കേണ്ട എല്ലാ നിയമസഭാ സബ്മിഷന്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെയും മറുപടിയും ഏകോപനവും.
2)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തസ്തികയില്‍ നേരിട്ട് നിയമനം ലഭിച്ചവരുടെ റെഗുലറൈസേഷന്‍ - പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലറേഷന്‍ മുതലായവ.
3)    സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ്‍ പുനര്‍നിര്‍ണ്ണയം
4)    വകുപ്പുതല പ്രെമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ലോവര്‍)
5)    ഗജടടഞ-ലെയും ഗജടഞ-ലെയും ഭേദഗതികള്‍, പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കല്‍, പ്രൊപ്പോസല്‍ തയ്യാറാക്കല്‍, സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍. എല്ലാ തസ്തികകളിലെയും സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റുകള്‍  കാലാകാലങ്ങളില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നോഡല്‍ സീറ്റ് ചുമതല.

ഇ 9

1)    പാര്‍ട്ട്ടൈം, ഫുള്‍ടൈം കണ്‍ണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരുടെ - സര്‍വ്വീസ് കാര്യങ്ങള്‍
2)    ദിവസവേതനക്കാരുടെ - സര്‍വ്വീസ് റഗുലറൈസേഷന്‍ മുതലായവ.
3)    മേല്‍ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി, ട്രൈബ്യൂണല്‍ കേസുകളും കമ്മീഷന്‍ മുമ്പാകെയുള്ള പരാതികളും ഇന്‍കുംബന്‍സി ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കല്‍, വ്യവഹാരരജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍.
4)    നഴ്സറി സ്കൂള്‍ ടീച്ചര്‍, ആയ മിഡ്വൈഫ്, നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്‍റ്, ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ സേവനകാര്യങ്ങള്‍, ഹോണറേറിയം ലൈബ്രേറിയډാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കല്‍, 11 ഇന പരിപാടിയിന്‍കീഴില്‍ നിയമിതരായവരുടെ വിഷയങ്ങള്‍.
5)    പുനര്‍വിന്യാസവും ജീവനക്കാരുടെ സേവനകാര്യങ്ങളും.
6)    ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റുമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍

ഇ10

1)    കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്, ഫെയര്‍കോപ്പി സൂപ്രണ്‍ണ്ട് എന്നിവരുടെ സേവനകാര്യങ്ങള്‍, ടൈപ്പിസ്റ്റുമാരുടെ നിയമനവും സേവനകാര്യങ്ങളും സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കലും - ഇന്‍കുംബന്‍സി രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍
2)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിലെ മേല്‍പ്പറഞ്ഞവരുടെയും ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്, പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍ എന്നിവരുടെ സേവന കാര്യങ്ങളും, സര്‍വ്വീസ് ബുക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കലും.
3)    വ്യവഹാര ങ്ങള്‍ - വ്യവഹാര രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍.
4)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരുടെ സേവനകാര്യങ്ങളും, സീനിയോരിറ്റിയും, വിവരാവകാശ അപേക്ഷകളില്‍  ഇ3-യ്ക്ക് വിവരം നല്‍കല്‍.
5)    څഇ13چ സീറ്റിലെ ക്ലാര്‍ക്കിന്‍റെ അസാനിധ്യത്തില്‍ ഇ സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

ഇ11

1)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഒഴികെയുള്ള ഗസറ്റഡ് ആഫീസര്‍മാരുടെ (സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് മുതല്‍ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ വരെ) സേവനകാര്യങ്ങള്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍, വകുപ്പുതല പ്രെമോഷന്‍ കമ്മിറ്റി (ഹയര്‍) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍.
2)    ഈ തസ്തികകളിലെ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍ - വ്യവഹാരങ്ങള്‍ - വ്യവഹാര രജിസ്റ്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍

ഇ12

1)    പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ക്ലാര്‍ക്ക്, സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് എന്നിവരുടെ നിയമനം, അവധി - ഇന്‍ക്രിമെന്‍റ്, ഗ്രേഡ് അനുവദിക്കല്‍ - സേവന പുസ്തകം കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കല്‍,
2)    ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം
3)    സെന്‍സസ്,  ഇലക്ഷന്‍ ജോലികള്‍ (ജീവനക്കാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍)
4)    څഇ-സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിസലേനിയസ് (പലവക) തപാലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
5)    സേവനകാര്യങ്ങള്‍,  വ്യവഹാരങ്ങള്‍ - രജിസ്റ്ററുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍
6)    സെറിഫെഡ് ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം
7)    ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്മാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍.
8)    സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ യോഗതീരുമാനം നടപ്പിലാക്കല്‍.

ഇ13

1)    അക്കൗണ്‍ണ്ടന്‍റ്മാരുടെ നിയമനവും സ്ഥലംമാറ്റവും സേവനകാര്യങ്ങളും
2)    അക്കൗണ്‍ണ്ടന്‍റ്മാരുടെ ഇന്‍കുംബന്‍സി രജിസ്റ്റര്‍, സീനിയോറിറ്റി തയ്യാറാക്കല്‍
3)     അക്കൗണ്ടന്‍റ്മാരുടെ ട്രെയിനിംഗ്
4)    സര്‍ക്കാരിലും ഈ ആഫീസിലും നടക്കുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്തിന്‍റെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍.
5)    വ്യവഹാരങ്ങള്‍, വ്യവഹാര രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍
6)    വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം നല്‍കല്‍.
7)    എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റ് സെക്ഷനിലെ പ്രതിമാസ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍
8)    څഇچ സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

ഇ14

1)    ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ നിയമനം, പ്രൊബേഷന്‍, റേഷ്യോ പ്രൊമോഷന്‍, സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍, ഇന്‍കുംബന്‍സി, ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കല്‍.
2)    ആശ്രിത നിയമനം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അപേക്ഷകളിലും തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കല്‍
3)    എസ്.സി/എസ്.റ്റി നിയമനവും അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികള്‍
4)    സൂപ്പര്‍ന്യൂമററി തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കല്‍ - അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വിഷയങ്ങള്‍
5)    പ്രതിദിന ഇ-മെയില്‍ ചെക്കിംഗ്.
6)    കോ-ഓര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്‍റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടര്‍നടപടികള്‍.
7)    മേല്‍പ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ അഡീഷണല്‍, ഡയറക്ടര്‍, ജോയിന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍ എന്നിവര്‍ കാലാകാലങ്ങളില്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍.


ഫിനാന്‍സ് സെക്ഷന്‍ (എ)

ധനപരമായ വിഷയങ്ങള്‍

എഫ്1

1)    പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്‍റെ ബഡ്ജറ്റ്, പഞ്ചായത്തുകളുടെ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍.
2)    അഡീഷണല്‍ ഓതറൈസേഷന്‍, സപ്ലിമെന്‍ററി ഡിമാന്‍റ്സ്, ഫണ്ടണ്‍ിന്‍റെ പുനര്‍വിനിയോഗം,
3)    സറണ്ടണ്‍ര്‍ ഓഫ് സേവിംഗ്സ്
4)    വെയ്സ് ആന്‍റ് മീന്‍സ്
5)    സബ്ജക്റ്റ് കമ്മിറ്റി, എസ്റ്റിമേറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയ്ക്കുള്ള നോട്ട് തയ്യാറാക്കലും അനുബന്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും
6)    അലോട്ട്മെന്‍റ് രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കല്‍, കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന/ധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍ സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ ഫൈനാന്‍സ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു വിഷയങ്ങള്‍
7)    ഇന്‍റേണല്‍ ആഡിറ്റ്
8)    ടഘആഇ  മീറ്റിംഗ്
9)    څഎഫ്چ സെക്ഷനിലെ ഔദ്യോഗിക ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തിന്‍റെ പരിപാലനം / വരുന്ന മെയിലുകള്‍ പ്രിന്‍റ് എടുത്തു സൂപ്രണ്ട് മുഖാന്തരം സെക്ഷന് രേഖാമൂലം നല്‍കല്‍ / അനുബന്ധ ജോലികള്‍

എഫ്2

1)    പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും മെഡിക്കല്‍ റീ-ഇംപേഴ്സ്മെന്‍റ്,
2)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കുളള മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ടണ്‍് വിതരണം - കണക്കുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ് (റോഡ് - നോണ്‍റോഡ്) അനുവദിക്കല്‍, റോഡ് കൈമാറ്റം, റോഡ് സുരക്ഷ ഫണ്ട്.
3)    റെയില്‍വെ ലെവല്‍ ക്രോസിംഗ് ഗ്രാന്‍റ്,
4)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ ഗണഅ യ്ക്ക് നല്‍കേണ്ടണ്‍ തുക സംബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികള്‍ 

എഫ്3

1)    ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് പ്ലാന്‍/നോണ്‍ പ്ലാന്‍ ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടണ്‍ുകളുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കല്‍
2)    പബ്ലിക് അക്കൗണ്‍ണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികള്‍
3)    പദ്ധതിയേതര ഫണ്ടണ്‍് / മറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ റീ കണ്‍സിലിയേഷന്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളും രജിസ്റ്ററുകള്‍ എഴുതി സൂക്ഷിക്കലും
4)    ജനറല്‍ പര്‍പ്പസ് ഫണ്ട് സംബന്ധമായ നടപടികള്‍
5)    എഫ് സെക്ഷനിലെ പ്രതിമാസ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തയ്യാറാക്കി നല്‍കല്‍
6)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കുള്ള വായ്പകള്‍ - ഗഡഞഉഎഇ
7)    ഫിനാന്‍സ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിസലേനിയസ് തപാലുകള്‍


ജനറല്‍ സെക്ഷന്‍ (ഏ)

പൊതുവിഷയങ്ങള്‍ - ചെലവനുവാദം

ജി1

1)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ തനത് ഫണ്ടണ്‍ില്‍ നിന്നുള്ള ചെലവനുവാദം,
2)    ഓഫീസ് തല കോണ്‍ഫറന്‍സുകളും മീറ്റിംഗുകളും സംബന്ധിച്ച തുടര്‍നടപടികള്‍
3)    ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ സാനിറ്റേഷന്‍ പദ്ധതികളുടെ തുടര്‍ നടപടികളും
4)    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ ലേലം/വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാത്തരം വിഷയങ്ങളും
5)    മാവേലി സ്റ്റോറുകള്‍/നീതി/ന്യായവില സ്റ്റാളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി
6)    കേസുകളുടെ നടത്തിപ്പിന് നിയമോപദേഷ്ടാക്കള്‍ക്ക് ഫീസ് നല്‍കുന്നതിനുള്ള